Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Servis - Servis – Nalog. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih radnih naloga. Definišu se artikli i usluge koje se koriste pri realizaciji naloga. Radni nalog može imati status “U radu”, “Ovjeren” i “Realizovan”. Ovjerom radnog naloga kreira se otpremnica, a realizacija podrazumijeva kreiranje fakture.  

 

Unos novog naloga

 

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za definisanje novog naloga (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog naloga

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Kupac

 Ime i prezime kupca ili naziv komitenta

 Poslovna jedinica

 Poslovna jedinica u kojoj se zaprima artikal za popravku

 Vrsta dok.

 Unijeti vrstu dokumenta i to nalog (kupci) interni nalog (artikli iz preduzeća za popravku)

 Datum dok.

 Unijeti datum dokumenta

 Skladište

 Unijeti skladište gdje se popravlja artikal (npr.magacin servisa)

 Sredstvo dostavio

 Unijeti onog ko je dostavio artikal za popravku

 Telefon

 Unijeti telefon (Ukoliko komitent već postoji u šifarniku sistema prepisat će podatke iz šifarnika)

 Email

 Unijeti telefon (Ukoliko komitent već postoji u šifarniku sistema prepisat će podatke iz šifarnika)

 Adresa

 Unijeti telefon (Ukoliko komitent već postoji u šifarniku sistema prepisat će podatke iz šifarnika)

 Račun

 Unijeti dal ima račun ili ne

 Broj računa

 Unijeti broj računa

 Nije detaljno pregledano

 Ukoliko prodavac nije uspio da pregleda detaljno artikal, čekirati opciju "Nije detaljno pregledano"

 Zamjenski artikal

 Artikal koji se daje kupcu na korišćenje u toku trajanja servisa

 Opis kvara

 Unijeti opis kvara onog ko dostavlja artikal

 Opis primljenog artikla

 Unijeti opis kvara prodavca, ukoliko je uspio detaljno da pregleda artikal za popravku

 Seriski broj

 Unijeti seriski broj

 Artikal

 Unijeti artikal

 Garancija

 Izabrati DA ili NE u zavisnosti dal ima garanciju

 Fabrički br.

 Unijeti fabrički broj

 

Nakon popunjenih polja Klikom na dugme " Potvrdi prijem" prodavac više ne može mijenjati ništa na zaglavlju dokumenta. Status je prijavljen. 

Nakon potvrde prijema zaglavlje na nalogu  sada dobija nove opcije kao što su: kreiraj izveštaj, pregled fakture, prijem artikla, komunikacija sa klijentom i stavke za dodavanje usluge i djelova (slika 2) .

Slika 2. Forma nakon potvrde prijema artikla 

Klikom na dugme " Kreiraj izveštaj" štampamo izveštaj za kupca.

Klikom na dugme " Prijem artikla " možemo pregledati podatke koje je prodavac unio na prijemu.

Klikom na dugme "Komunikacija sa klijentom" otvara se prozor  za unos i pregled komunikacije sa klijentom (slika br.3) .

Slika 3. Forma za pregled i unos komunikacije sa klijentom

 

Klikom na dugme " Servis " otvara se prozor koji popunjava serviser ( Slika br. 4 ) . Nakon aktiviranja ove opcije status naloga je "U radu".

 

Slika 4. Forma za unos koju popunjava serviser

Popunjavaju se sledeća polja:
 

 Naziv polja

Opis polja

 Početak servisa

 Unijeti početak servisa datum i u polju do vrijeme

 Očekivani kraj servisa

 Unijeti očekivani kraj servisa i u polju do vrijeme

 Komentar servisera

 Unijeti komentar servisera za artikal koji se popravlja

 Eksterni servis

 Ukoliko se artikal šalje u eksterni servis izabrati servis (eksterne servise moramo prethodno unijeti kroz šifarnik komitenata)

 Datum slanja

 Datum slanja u eksterni servis

 Izveštaj servisera

 Izveštaj servisera iz eksternog servisa

 

Klikom na dugme "Sačuvaj" promjene se snimaju.

Sektor USLUGE

Ovaj sektor služi za unos i pregled usluga vezanih za nalog.

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za dodavanje nove usluge (Slika 4)

Slika 4. Forma za dodavanje usluge

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis

Usluga

Bira se usluga iz ponuđene liste usluga

Količina

Koliko puta se izvršila usluga

Serviser

Zaposleni zadužen za realizaciju usluge

Garancija važi

Dal važi garancija

Popust

Popust na usluge. Ako je definisan u zaglavlju, biće upisan u polju.

Datum usluge

Datum kada je usluga realizovana

Trajanje usluge

Trajanje usluge u satima

Opis usluge

Opis se automatski popunjava izborom usluge, i može se izmijeniti

 

Sektor DJELOVI

Ovaj sektor služi za unos i pregled artikala vezanih za nalog.

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za dodavanje djelova koji su iskorišćeni za popravku artikala (Slika 3)

Slika 3. Forma za dodavanje djelova

 

Polja se popunjavaju na sledeći način:

 

Naziv polja

Opis

Artikal

Bira se dio koji je potreban za popravku artikla

Serija / Rok

Unijeti seriju i u polju do rok

Garancija važi

Dal važi garancija

Količina

Unijeti količinu

Popust

Popust na artikal. Ako je definisan u zaglavlju, biće upisan u polju.

Opis 

Opis se automatski popunjava izborom artikla, i može se izmijeniti

 

Klikom na dugme “Sačuvaj”, izmjene se čuvaju u bazi.

Status naloga u radu (dok je artikal u servisu na popravci) može biti i Čeka se dio (ukoliko za popravku se čeka nabavka djela za popravku) ili Externi servis ( ukoliko je artilal poslat u externi servis na popravku).

Klikom na dugme "Ovjera" ne možemo na dokumentu ništa mijenjati, osim statuse naloga: poslat u maloprodaju, kupac preuzeo, kupac odbio da preuzme.

Klikom na dugme "Fakturiši" pravimo račun za odradjene usluge i dodate djelove.

 

Statusi naloga

Nalog za servis je dokument kojim se definiše i prati određeni zadatak u servisnoj radionici na kome se specificiraju izvršene usluge i utrošeni materijal.

Kako servisna aktivnost često nije jednostavna, ona često prolazi kroz nekoliko internih statusa. Ovo "Internih" se misli na međustatuse naloga od kad je započet rad na njemu dok je završen ili ovjeren. Zbog toga postoje globalni status naloga za servis, slično kao i na svim dokumentima u TiramisuERP sistemu, a to su "U izradi", "U radu", "Ovjeren", "Realizovan", "Poništen" i drugi, ali postoje i oni među statusi koji su vezani za neke od ovih generalnih statusa. Korisnik sam može da definiše željene međustatuse i njihovu vezu sa globalnim statusima dokumenta.

Ispravno popunjen šifarnik prikazan je na slici ispod:

Šifarnik statusa naloga za servis

Veoma je važno da se vodi računa da svaki novo otvoreni status naloga za servis mora da ma vezu sa "Public status"-om ... to jest generalnim statusom dokumenta. Naravno, jedan generalni status dokumenta može imati više podstatusa naloga. Na prikazanoj slici to je generalni status "U radu" koji ima više među statusa. Važno je da ovaj generalni status samo jednom bude označen kao "Podrazumijevani status". Dakle, svaki generalni status treba da bude samo jednom označen kao podrazumijevani status.

Novi statusi se dodaju klikom na "Novi unos" kada se pojavljuje forma kao na slici ispod:

Unos novog statusa naloga za servis

Takođe, veoma je važno da postoji bar jedan status servisa koji je povezan sa generalnim statusom "Realizovan" jer se on koristi prilikom ovjere fakture koja je kreirana na osnovu naloga za servis da se tada ažurira i status naloga za servis u taj definisani status uz generalni status "Realizovan". Ovo je važno za praćenje statusa fakturisanja naloga za servis.

Izmjena postojećeg naloga

Klikom na sličicu  otvara se forma za mijenjanje podataka na nalogu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg naloga

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg naloga. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg naloga

Klikom na sličicu  vrši se brisanje reda, odnosno naloga koji je izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.