Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Analitika – Spisak komitenata sa saldom

Spisak komitenata sa saldom

Otvara se forma za spisak komitenata sa saldom.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za spisak komitenata sa saldom

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis polja

 Tip komitenta

 Izabrati fizičko ili pravno lice. Ukoliko ne izaberemo ništa na izveštaju sistem nam daje oba tipa komitenta.

 Datum od

 Od kojeg datuma nam treba spisak komitenata sa saldom

 Datum do

 Do kojeg datuma nam treba spisak komitenata sa saldom

 Kupac / Dobavljač

 Dal nam za spisak trebaju samo kupci, dobavljači ili oba izabrati u ovom polju

 Kategorija za knjiženje

 Izabrati po kojoj kategoriji se komitent knjiži. Ukoliko ostavimo prazno polje, sistem nam daje izveštaj na osnovu  ostalih parametara.

 Promet postoji?

 Ukoliko izaberemo "Promet postoji", sistem nam sam daje stavke sa tekućim prometom. Ukoliko ne izaberemo "Promet postoji" sistem nam daje sve stavke sa tekućim prometom i bez prometa za odredjeni datum.

 Karakter salda

 Izabrati karaker salda, koji može biti: saldo dugovni, saldo potražni, saldo različit od nule, saldo jednak 0. Ukoliko  ne  izaberemo karakter salda sistem nam sam daje saldo dugovni i saldo potražni na izveštaju.

 Konto

 Izabrati konto. Nije obavezno polje. Ukoliko ne izaberemo sistem nam daje izveštaj sa parametrima koje smo  unijeli.

 PDF

 U ovom polju biramo format u koji nam sistem daje izveštaj (PDF, EXEL,WORD, OPEN DOKUMENT,TEXT,HTML)

Klikom na dugme "Štampa" dobijamo izveštaj komitenata sa saldom na osnovu unijetih parametara.