Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Kalo/Rastur/Kvar/Lom. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg dokumenta  Kalo/Rastur/Kvar/Lom  . 

Unos novog dokumenta Kalo/Rastur/Kvar/Lom

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog kalo-a, rastura, kvara, loma.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog dokumenta - Kalo/Rastur/Kvar/Lom

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis

Objekat

Izabrati objekat u kojem se nalaze artikli koji su kalo, rastur, kvar ili lom

Profitni centar

Izabrati profitni centar ukoliko ga ima

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška ukoliko ga ima

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška ukoliko ga ima

Komentar

Unosimo komentar za dati kalo, rastur, kavr ili lom (polje nije obavezno)

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla 

Serija/ Rok

Ukoliko postoji serija da dati artikal, već će biti unijeta i u ovom polju. Moramo provjeriti dal se serija slaže sa datim artiklom.

Alternativna j.m

Izaberemo altr.jedinicu mjere, ako je kroz artikal u šifarniku preduzeća već unešena, već će biti unijeta i u ovom polju

Nabavna cijena

 Ako je kroz artikal u šifarniku preduzeća već unešena, već će biti unijeta i u ovom polju

Količina u alt.JM

Unesemo količinu

Lokacija u skladištu

Izaberemo lokaciju u skladištu

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena postojećeg kala, rastura, kvara ili loma

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o kalu, rasturu, kvaru, lomu.Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg kala, rastura, kvara ili loma

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg  kala, rastura, kvara, loma. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg kala, rastura, kvara ili loma

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg kala, rastura, kvara ili loma

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta.

 

 

Kopiranje postojećeg kala, rastura, kvara ili loma

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg kala,rastura,kvara ili loma. (Ukoliko nam je neki postojeći dokument sličan novom, možemo ga iskopirati, ispraviti i snimiti kao novi dokument)