Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Trebovanje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg trebovanja. 

Unos novog trebovanja

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog trebovanja.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog dokumenta - trebovanje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis               

Objekat

Izaberemo objekat iz kojeg vršimo trebovanje.

Objekat trebovanje

Ovo polje je aktivno ukoliko u polju "Komitent" izaberemo svoje preduzeće. Treba izabrati objekat iz kojeg trebujemo robu.

Komitent

Izaberemo komitenta ili preduzeće ukoliko se roba prebacuje iz jednog u drugi magacin preduzeća.

Komentar

Unesemo ukoliko imamo napomenu za dati dokument.Štampa se iznad stavki dokumenta.

Datum važenja

Klikom na polje otvara se kalendar, biramo datum do kada važi dokument.

Klikom na dugme  , daje mogućnost da se formira više stavki kroz stranu za pregled artikala po objektima.

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos artikla.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos nove stavke za trebovanje

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis                            

Naziv / Šifra / Kataloški broj

Unosimo artikal koji trebujemo (unosimo šifru ili početni naziv artikla)

Alternativna j.m.

Unijeti alternativnu količinu mjere ukoliko postoji za dati artikal

Količina u alt. JM

Unijeti količinu artikla koji trebujemo

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  " Sakrij filtere" ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

 

Napomena: Dokument Trebovanje možemo prepisati u narudžbenicu.Prepis se vrši iz dokumenta "Narudžbenica".

 

Izmjena postojećeg trebovanja

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o trebovanju. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg trebovanja

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg trebovanja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg trebovanja

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg trebovanja

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta -trebovanje.

 

 

Kopiranje postojećeg trebovanja

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg trebovanja. (Ukoliko nam je neka postojeće trebovanje slično novom, možemo ga iskopirati, ispraviti i snimiti kao novi dokument)