I UNOS NOVOG POVRATA DOBAVLJAČU

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih povrata dobavljaču, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Povrat dobavljaču (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih povrata

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos povrata dobavljaču  (slika 2).

Slika 2. Forma za unos povrata dobavljaču

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos povrata dobavljaču (slika 2).

Naziv polja

Opis                 

Objekat

Biramo objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.

Profitni centar

Biramo profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Mjesto troška

Biramo mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. MT se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Nosilac troška

Biramo nosioca troška, ukoliko se vodi po  NT

Komitent

Unosimo komitenta. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.

Broj prijemnice

Unosimo br.prijemnice po kojoj radimo povrat dobavljaču. Stavke sa prijemnice moguće je prepisati, klikom na dugme "Prepis"

Broj odobrenja

Unosimo broj odobrenja, kada dobijemo odobrenje od dobavljača.

Datum odobrenja

Unosimo datum odobrenja, kada dobijemo odobrenje od dobavljača.

Uvoz

Po defaultu je izabrano za uvoz NE. Ukoliko se radilo o uvoznoj prijemnici treba čekirati DA.

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu za dokument.

Valuta

Biramo valutu.

Nakon što snimimo zaglavlje, klikom na dugme „Prepis“ možemo prepisati stavle (artikle) sa unesene prijemnice.  Kada smo prepisali stavke, možemo izbrisati neke stavke koje nisu za povrat dobavljaču ili promijeniti količinu koja je za povrat.

Klikom na   otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja

 Opis          

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja.

Datum proizvodnje/ Nedelja proizvodnje

Unosimo datum i nedelju proizvodnje, ukoliko se vodi evidencija o tome.

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji.

Alternativna jedinica mjere

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt.JM

Unosimo količinu koja je za povrat.

Cijena u valuti

Cijena sa fakture od dobavljača po kojoj je artikal nabavljen.

Popust%

Unosimo %popusta, ako ga je bilo.

Lokacija u objektu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu

Carinska oznaka

Unosimo carinsku oznaku.

Kartica artikla 

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

Klikom na dugme " Rezervacija" , vršimo rezervaciju odabranih stavki, dok ne dobijemo odgovor od dobavljača za povrat. Kada dobijemo odgovor za povrat unesemo  br.odobrenja i datum odobrenja i poništimo rezervaciju klikom na dugme "Poništi rezervaciju" .

Klikom na dugme "Ovjera" ovjeravamo dokument. Ovjereni dokument ne možemo mijenjati. Klikom na dugme “Vraćanje statusa” vraćamo dokument u prethodni status.

Klikom na dugme “Poništenje” možemo poništiti povrat dobavljaču.

Klikom na dugme "Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme “Ručno knjiženje” možete ručno proknjižiti dokument.

Klikom na polje “PDF“ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

II IZMJENA POSTOJEĆEG POVRATA DOBAVLJAČU

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na dokumentu-povrat dobavljaču. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG POVRATA DOBAVLJAČU 

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg povrata dobavljaču. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG POVRATA DOBAVLJAČU 

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda dokumenta-povrat dobavljaču. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

V ŠTAMPANJE POSTOJEĆEG POVRATA DOBAVLJAČU 

Klikom na ikonicu   vrši se štampanje dokumenta-povrat dobavljaču.

VI KOPIRANJE POSTOJEĆEG POVRATA DOBAVLJAČU

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta povrat dobavljaču.