I UNOS NOVOG CJENOVNIKA

Unos novih, izmjena, štampanje ili brisanje postojećih cjenovnika, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Cjenovnik (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih cjenovnika

U svakom trenutku može biti aktuelan samo jedan cjenovnik za određeni magacin. Na ovo je važno obratiti pažnju prilikom promjena cijena postojećih artikala ili unošenja cijena novih artikala. U oba slučaja je potrebno izmjeniti postojeći cjenovnik a ne kreirati Novi. Pravljenjem novog cjenovnika bi se "poništio" postojeći cjenovnik i novi cjenovnik bi postao aktuelan.

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unose cjenovnike na 2 načina: pojedinačno ili uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba načina.

I način unosa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog cjenovnika(slika 2).

Slika 2. Forma za unos cjenovnika

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz zaglavlja Forme za unos cjenovnika.

 

Naziv polja

Opis                                                   

Magacin

Biramo magacin. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga unijeti na putanji Šifarnici - Opšti šifarnici – Magacin.

Kategorija komitenta

Biramo kategoriju komitenta. Da bi sistem prepoznao kategoriju komitenta, moramo je unijeti na putanji Šifarnici – Komitenti – Kategorija komitenta.

Podrazumijevani cjenovnik

Biramo jednu od dvije opcije, DA ili NE.

Valuta

Biramo valutu. Valuta se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Valute.

Status

Biramo status cjenovnika, aktivan ili neaktivan.

Važi od

Klikom na ovo polje otvara se kalendar. Biramo datum od kojeg važi cjenovnik.

Važi do

Klikom na ovo polje otvara se kalendar. Biramo datum do kojeg važi cjenovnik.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Nakon što snimimo zaglavlje, pristupamo dodavanju artikala u cjenovnik. Klikom na ”Dodaj artikal u cjenovnik" otvara se forma za unos artikla (slika 3).

Slika 3. Forma za dodavanje artikla u cjenovnik

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za dodavanje artikla u cjenovnik.

 

Naziv polja

Opis                                                   

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla. Artikle je potrebno unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal.

Veleprodajna cijena

Unosimo veleprodajnu cijenu.

Maloprodajna cijena

Unosimo maloprodajnu cijenu.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na dugme  ”Izmijeni stavke cjenovnika" imamo mogućnost da izmijenimo unesene stavke cjenovnika.

 

Klikom na dugme “Kopiraj cjenovnik" imamo mogućnost da kopiramo kreirani cjenovnik. Klikom na ovo dugme, otvara se forma za odabir parametara za novi cjenovnik (slika 4).

Slika 4. Forma za odabir parametara za novi cjenovnik

Polja sa slike su već objašnjena na početku uputstva.

 

II način unosa

Korisnici TiramISu ERP sistema, pored mogućnosti da pojedinačno dodaju artikle u cjenovnik, imaju i mogućnost masovnog importa. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Nakon što se korisnik uloguje na sistem i odabere modul „Šifarnici“, potrebno je da odabere opciju „Cjenovnik“, iz menija „Artikli“. Nakon što ste odabrali navedenu putanju, imate mogućnost da preuzmete „Primjer fajla za unos“ (slika 5). Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti.  Obavezne kolone su:

 

  • Šifra;
  • Veleprodajna cijena;
  • Maloprodajna cijena.

Slika 5. Primjer fajla za unos, Cjenovnik

 

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem.

Kliknete na dugme„Choose file“ (slika 6) odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 6). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prikazati u cjenovniku.