Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja– Popis–Komisijski zapisnik . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg Komisijskog zapisnika.

 Unos novog Komisijskog zapisnika

Komisijski zapisnik tj. prešifriranje artikala koristimo ukoliko smo na ulaznim (prijemnici)  ili izlaznim dokumentima (otpremnica, račun) unijeli pogrešan artikal (greška se može odnositi na šifru artikla, seriju,rok )

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog Komisijski zapisnika. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog dokumenta za prešifriranje artikala

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

 Opis polja

 Vrsta dokumenta

 Može biti Komisijski zapisnik na izlazu (otpremnica račun) i Komisijski zapisnik na ulazu (prijemnici)

 Objekat

 

 Izabrati objekat gdje se vrši prešifriranje.

 Komentar

 

U komentaru se može napisati razlog prešifriranja.

Klikom na dugme „Nova stavka“ otvara se prozor slika 2.

Slika 2. Forma za unos artikala koji se prešifriraju

Popunjavaju se sledeća polja:

 

 Naziv polja

 Opis polja

 Artikal koji je pogrešno unijet

 Unosimo artikal koji je pogrešno unijet na dokumentu 

 Serija / Rok

 Unosimo seriju i rok u polju do artikla koji je pogrešno unijet

 Kol.u osn.JM

 Unosimo količinu artikla koji je pogrešno unijet

 Nabavna cijena

 Unosimo nabavnu cijenu artikla koji je pogrešno unijet. 

 Artikal koji je trebalo unijeti

 Unosimo artikal koji je trebalo unijeti. *Ukoliko nismo imali na zalihama ovaj artikal, potrebno je u cjenovniku unijeti prodajnu cijenu za njega, u suprotnom nam neće dozvoliti da ovjerimo prešifriranje.

 Serija / Rok

 Unosimo seriju i rok u polju artikla koji je trebalo unijeti

 Nabavna cijena

 Unosimo nabavnu cijenu artikla koji je trebalo unijeti

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

 

Izmjena dokumenta Komisijski zapisnik

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na popisu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg dokumenta za Komisijski zapisnik

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg dokumenta za prešifriranje. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg dokumenta za Komisijski zapisnik

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg dokumenta za Komisijski zapisnik

Klikom na sličicu   vrši se štampanje dokumenta za prešifriranje.

 

 

Kopiranje postojećeg dokumenta za Komisijski zapisnik

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta za prešifriranje.