Veleprodaja se otvara kroz meni, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Višak i manjak. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena, brisanje postojećeg dokumenta "Višak i manjak".

 

Unos novog viška ili manjka

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog viška ili manjka.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog viška ili manjka

Popunjavaju se sledeća polja:

 Naziv polja Opis
Vrsta dok. U ovom polju biramo vrstu dokumenta i to Višak po prijemu ili Manjak po prijemu
Broj dok./Datum dokumenta Broj dokumenta sistem sam dodjeljuje, polje do za datum, sistem dodjeljuje sam datum kada se kreira dokument, a to se može promijeniti.
Objekat Biramo objekat
Profitni centar Biramo profitni centar ukoliko se vodi po PC (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti)
Mjesto troška Biramo mjesto troška ukoliko ga ima ukoliko se vodi po MT (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti)
Nosilac troška Biramo nosioca troška ukoliko ga ima ukoliko se vodi po NT (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti). Nosilac troška može biti zaposleni.
Dobavljač Unosimo naziv dobavljača (Unosimo par karaktera ili riječ i pojaviće se padajuća lista, gdje možemo izabrati dobavljača, ukoliko je dobavljač već u šifarniku) 
Preth. dok./preth.datum Unijeti prethodni dokument i ovo je obavezno polje. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara prethodni dokument, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti. Prethodni datum je datum prethodnog dokumenta i ovo polje sistem sam dopuni kada unesemo broj  prethodnog dokumenta.
Popust Ovo polje se prepisuje ukoliko ima popusta na prethodnom dokumentu.
Broj ul.dok./Datum ul.dok. Broj ulaznog dokumenta i datum ulaznog dokumenta se prepisuje sa prethodnog dokumenta.
Broj dana/Datum valute Broj dana i datum valute se prepisuje sa prethodnog dokumenta.
JCI broj/JCI datum JCI broj/JCI datum se prepisuju sa prethodnog dokumenta
Komentar Komentar je moguće ako ima potrebe unijeti i na štampanoj verziji se nalazi iznad stavki dokumenta.

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                                

Opis                   

Naziv/Šifra/Kataloški      broj

Unosimo naziv,šifru ili kataloški broj artikla

Serija / Rok

Unosimo seriju / Rok ukoliko se artikal vodi po seriji i roku

Veličina/Boja

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji

Alternativna j.m.

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati

Količina u alt. JM

Unosimo količinu manjka ili viška

Cijena u valuti

Unosimo cijenu u valuti 

Popust % / Iznos

Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima 

Dodatni popust %/ Iznos Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrijednost sa prvobitnim popustom.
VP cijena bez PDV-a Unijeti veleprodajnu cijenu bez PDV-a
VP cijena sa PDV-om Unijeti veleprodajnu cijenu sa PDV-om
Lokacija u objektu Izabrati lokaciju u objektu.Objekat se takodje mora unijeti šifarnik kao i lokacije, da bi imali opciju pretrage. Šifarnik za unos je na putanji: Šifarnici/Opšti šifarnici/Magacin/,kada otvorimo magacin klik na ikonicu , otvara nam se forma za unos lokacije.
 

 

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

 

Izmjena postojećeg viška ili manjka

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg viška ili manjka

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg viška ili manjka. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg viška ili manjka

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg viška ili manjka

Klikom na sličicu   vrši se štampanje viška ili manjka.

 

 

Kopiranje postojećeg viška ili manjka

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg viška ili manjka.