I UNOS NOVOG DOKUMENTA

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih kalo/rastur/kvar/lom može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Karo/Rastur/Kvar/Lom (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih Kalo/Rastur/Kvar/Lom

I način unosa

Klikom na ikonicu    otvara se forma za unos Kalo/Rastur/Kvar/Lom (slika 2).

Slika 2. Forma za unos Kalo/Rastur/Kvar/Lom

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos Kalo/Rastur/Kvar/Lom (slika 2).

Naziv polja

Opis                 

Objekat

Biramo objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.

Profitni centar

Biramo profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Mjesto troška

Biramo mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. MT se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Nosilac troška

Biramo nosioca troška, ukoliko se vodi po  NT.  Nosilac troška je zaposleni. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga prvo unijeti na putanji Kadrovi – Zaposleni.

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu za dokument.

Valuta

Biramo valutu.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na  otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke  (slika 3).

Naziv polja

 Opis          

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja.

Datum proizvodnje/ Nedelja proizvodnje

Unosimo datum i nedelju proizvodnje, ukoliko se vodi evidencija o tome. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje.

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.

Alternativna jedinica mjere

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt.JM

Unosimo količinu artikala koji nisu funkcionalni.

Lokacija u objektu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu

Carinska oznaka

Ukoliko je artikal uvozni, prilikom prijema robe i izrade ulaznog dokumenta – prijemnice možemo unijeti carinsku oznaku. Carinska oznaka se unosi na putanji Veleprodaja – ulazni dokumenti – prijemnica, forma za unos nove stavke. Ukoliko smo popunili  polje Oznaka prilikom izrade prijemnice, unosom tog artikla na ovaj dokument, sistem nam automatski prepisuje carinsku oznaku.

Kartica artikla 

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na polje „Kalo/rastur/lom/kvar“ biramo tip štampe koji želimo.

Klikom na polje “ PDF “ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Nakon što unesemo sve potrebne podatke, pristupamo ovjeri dokumenta.

Klikom na dugme ovjera, ovjeravamo dokument. Ovjereni dokument se ne može mijenjati.

Klikom na dugme „Vraćanje statusa“ možemo vratiti status dokumentu.

Klikom na dugme „Poništenje“ možemo poništiti dokument.

 

II IZMJENA POSTOJEĆEG KALA/RASTURA/KVARA/LOMA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o kalu, rasturu, kvaru, lomu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG KALA/RASTURA/KVARA/LOMA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg  kala, rastura, kvara, loma. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KALA/RASTURA/KVARA/LOMA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

V ŠTAMPANJE POSTOJEĆEG KALA/RASTURA/KVARA/LOMA

Klikom na ikonicu   vrši se štampanje dokumenta.

 

VI KOPIRANJE KALA/RASTURA/KVARA/LOMA 

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje postojećeg kala,rastura,kvara ili loma.