NOVI UNOS TIPA ODSUSTVA

Klikom na taster "Novi unos" otvara se pop up prozor za unos tipa odsustva (slika 1):

 

Slika 1: Pop up prozor za unos tipa odsustva

U polje "Naziv" upisujemo naziv tipa odsustva (npr. Slava).

U polje "Oznaka" iz padajućeg menija biramo vrstu odsustva (npr. Slava i vjerski praznici)

U polje "Broj dana" unosimo broj dana koji pripada navedenom odsustvu (npr. Kada je slava u pitanju broj dana je 1)

U polje "Umanjuje dane odmora" iz padajućeg menija biramo DA ukoliko navedeno odsustvo umanjuje dane odmora.

U polje "Kofeficijent" unosimo vrijednost koeficijenta ukoliko se navedeno odsustvo vezuje za konkretni koeficijent.

Klikom na taster "Snimi" čuvamo unos.