I UNOS NOVOG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih kreditnih statusa komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komitenti → Kreditni status komitenta (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih kreditnih statusa komitenata

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos novog kreditnog statusa komitenta (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos kreditnog statusa komitenta

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos kreditnog statusa komitenta (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Naziv

Unosimo naziv kreditnog statusa.

Podrazumijevana kategorija

Po defaultu je unešeno NE, ali postoji mogućnost promene.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

  II IZMENA POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o postojećem kreditnom statusu.  Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg kreditnog statusa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KREDITNOG STATUSA KOMITENTA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno kreditnog statusa koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.