Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja– Ulazni dokumenti–Povrat iz maloprodaje.

Pomoću ovog šifarnika vrši se ovjera  povrata iz maloprodaje, nakon dospijeća robe u magacin. Slika 1.

Na dokumentu prije ovjere je moguće promijeniti prodajnu cijenu nakon čega se pravi automatcka nivelacija.

Slika 1. Forma povrata iz maloprodaje