Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulaz u carinski magacin– Prenos iz carinskog magacina u veleprodaju. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju.

Unos novog Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Slika 1. Forma za unos novog Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Popunjavaju se sledeća polja:

                                                                                                                      Naziv polja                                                         

Opis                                 

Objekat isporuke

Unosimo objekat u koje se vrši prenos iz carinskog magacina

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko se vodi po profitnom centru

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko se vodi po mjestu troška

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko se vodi po nosiocu troška

Dobavljač

Unosimo naziv dobavljača (Unosimo početno slovo ili riječ i pojaviće se padajući prozor, gdje možemo izabrati dobavljača, ukoliko je dobavljač već u šifarniku) 

Broj prijemnice

Ukoliko vršimo prenos kompletne robe koja je na  prijemnici u carinskom magacinu, mozemo prepisati sve artikle, tako što ćemo unijeti broj prijemnice i prepisati sve stavke klikom na " Prepis". Prije prepisa moramo snimiti klikom na dugme "Snimi". Takođe se prepisane stavke mogu korigovati (promijeniti količinu ili izbrisati neke stavke).

Broj ul.dok.

Unosimo broj ulaznog dokumenta (računa)

Datum ul dok.

Unosimo datum ulaznog dokumenta (računa)

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za dati dokument.

 

 

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.

 Slika 2. Forma za unos novog artikla na prenos iz carinskog magacina u veleprodaju

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

Artikal

Izaberemo artikal (unosimo šifru ili početna dva slova artikla)

Serija/Rok

Serija i u polju do rok

Alternativna j.m.

Izaberemo alt.jed.mjere

Količina u alt.JM

Koja količina datog artikla se prenosi u VP

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme "Ovjera", automatski se kreira u veleprodaji prijemnica u izradi.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izmjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje stavki (artikala). Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Snimi " snimamo dokument.

 

 

 

Izmjena postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na prenosu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojećeg prenosa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
Brisanje postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda prenosa koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na sličicu    vrši se štampanje prenosa.

 

 
Kopiranje postojećeg Prenosa iz carinskog magacina u veleprodaju

Klikom na sličicu     vrši se kopiranje postojećeg prenosa.