Izvještaju se pristupa na putanji VeleprodajaIzvještajiPregled prodaje za period

Pregled prodaje za period

Otvara se prozor sa formom Pregled prodaje (izlaza) za period (Slika 1).

 

Slika 1. Forma za pregled prodaje za period

 

U gornjem dijelu forme dati su filteri u kojima biramo one parametre na osnovu kojih želimo vršiti pretrage, odnosno kreirati izvještaj:

Naziv filtera

Objašnjenje

Tip

Iz padajućeg menija odaberemo da li želimo pregled podataka na nivou preduzeća ili po svakom objektu (magacinu).

Vrsta objekta

Sistem će već ponuditi nekolika tipa magacina (koji su unijeti u šifarnik), ali iste možemo ukloniti, ili dodati neki drugi magacin iz padajućeg menija. Važno je pomenuti da možemo unijeti više magacina po kojima vršimo pretragu.

Kupac

Unosimo početna slova iz naziva komitenta, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Komitent, iz kojeg biramo željenog kupca.

Mjesto isporuke

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta isporuke koja su unijeta u šifarnik na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent / tab Mjesto isporuke, iz kojeg biramo željeno mjesto isporuke.

Način otpreme

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi načine otpreme koja su unijeta u šifarnik Način otpreme, iz kojeg biramo željeni način isporuke.

Dobavljač

Unosimo početna slova iz naziva komitenta, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Komitent, iz kojeg biramo željenog dobavljača. Ovdje treba voditi računa da se odabere onaj dobavljač za kojeg postoji barem jedna prijemna kalkulacija. Naime, kada uključimo ovaj filter, prikazivaće se samo oni artikli koji su bar jednom nabavljeni od predmetnog dobavljača u prethodnih 12 mjeseci.

Podrazumijevani dobavljač

Unosimo početna slova iz naziva komitenta, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Artikal, iz kojeg biramo podrazumijevanog dobavljača.

Proizvođač

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi proizvođače koji su unijeti u šifarnik Proizvođač, iz kojeg biramog izvjestaja  proizvođača.

Izlazna dokumenta

Sistem će već ponuditi nekoliko izlaznih dokumenta, ali iste možemo ukloniti, ili dodati neki drugi izlazni dokument ponuđen iz padajućeg menija. Važno je pomenuti da možemo unijeti više dokumenata po kojima vršimo pretragu.

Rezervacija

Sistem će već ponuditi nekoliko dokumenata (Otpremnice, Razduženja,Rezervacije...) na osnovu kojih su se mogle kreirati rezervacije artikla, ali iste možemo ukloniti, ili dodati neki drugi dokument ponuđen iz padajućeg menija. Važno je pomenuti da možemo unijeti više dokumenata po kojima vršimo pretragu.

Takođe, ispod ovog polja postoji opcija Sabiraj rezervaciju. Čekiranjem boxa rezervacija se sabira sa prodajom. 

Kategorija artikala

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi kategorije artikla koja su unijeta u šifarnik Stablo hijerarhije artikala, iz kojeg biramo odgovarajuću kategoriju. Važno je pomenuti da možemo unijeti više kategorija po kojima vršimo pretragu.

Kategorija knjiženja

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi kategorije knjiženja koje su unijete u šifarnik Kategorija za knjiženje, iz kojeg biramo odgovarajuću kategoriju.

Kategorija komitenta

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi kategorije komitenta koje su unijete u šifarnik Kategorija komitenta, iz kojeg biramo odgovarajuću kategoriju.

Porez

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi poreske stope koje su unijete u šifarnik Porez, iz kojeg biramo odgovarajuću stopu.

Profitni centar

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.

Mjesto troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška.

Nosilac troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi zaposlene koji su unijeti u Zaposlene, iz kojeg biramo odgovarajućeg zaposlenog, odnosno komercijalistu.

Izvor (lead)

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi spisak osoba ili preduzeća koje smo unosili u izlaznim dokumentima (npr. račun, predračun, ponuda) kao kontakt koji nas je spojilo sa kupcem.

Karakter ponude

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi da biramo da li je ponuda informativna ili pripremljena za tender.

Datum od      Datum do

U poljima unosimo period za koji želimo kreirati izvještaj.

Sortiraj po:

Iz padajućeg menija biramo način sortiranja: po nazivu artikla i objektu, količini izlaza, razlici u cijeni, i td.

 

Takođe, u gornjem lijevom dijelu ekrana ćete primijetiti dva dodatna filtera: Atributi i Gume.

Slika 2. Pregled prodaje po tipovima atributa i karakteristikama guma

 

Klikom na dugme + otvara se padajući meni sa mogućnostima pretrage:

  • Tipova atributa, koji su unijeti u šifarnik Atribut (npr. viskozitet, napon, amperaža). Klikom na tip atributa, otvoriće se padajući meni u kojem će biti ponuđeno da čekirate atribute koje ste unijeli u pomenuti šifarnik.

  • Karakteristika guma, koje su unijete za artikle u okviru kartice (taba) Gume: Sezona, Širina gume, Visina Gume, Prečnik felge, Način upotrebe, Popust 2 gume, Popust 4 gume, Dezen

 

Nakon što smo unijeli određene parametre, klikom na dugme "Pretraži" u donjem dijelu forme dobijamo pregled izveštaja na osnovu zadatih parametara (Slika 3).

                        Slika 3. Pregled izvještaja na osnovu zadataih parametara

 

Dobijeni izvještaj pomoću filtera možemo selektovati po našoj potrebi.

Npr. u filteru Izlaz, ukoliko unesemo "0" izaberemo "=" daće nam sve izlaze sa "0", na taj način možemo vidjeti sve artikle koji nisu prometni.

Kolone za pregled: Izlazi, Ostali izlazi, Rezervacije i Ostale  rezervacije.

  • Izlaz - Ova kolona pokazuje sumarno za artikle izlaze koji su u filteru „Izlazna dokumenta“ već postavljeni: Otpremnica, Povrat od kupca i Razduženje maloprodaje. Ukoliko u filteru „Izlazna dokumenta“ uvrstimo i druge izlazne dokumente:, npr. reprezentaciju, u ovoj koloni će dodati i sve reprezentacije .

  • Ostali izlazi - Ova kolona nam pokazuje ostale izlaze, koji nisu naznačeni u filteru „Izlazna dokumenta“. To mogu biti: Nagradna igra, Rashod, Reprezentacija, Donacije i sponzorstva,  Humanitarna pomoć.

  • Rezervacije - Ova kolona pokazuje sumarno rezervacije za artikle koji su u filteru „Rezervacija“ već postavljeni, tj. Razduženje maloprodaje. A ukoliko na filteru „Rezervacija“ dodamo i Predračun, on će i u koloni Rezervacije dodati sve predračune.

  • Ostale rezervacije - Ova kolona nam pokazuje ostale rezervacije, koje nisu naznačene u filteru „Rezervacija“. To mogu biti: Povrat dobavljaču, Predračun, Ponuda, Revers, Rezervacija.

Klikom na prvu lupu otvara se prozor za pregled po dokumentima, tj kartica artikla (Slika 4).

Slika 4. Forma za pregled po dokumentima

 

Klikom na drugu lupu, otvara se novi ekran „Detalji pregleda zaliha“, sa filterima zbog lakše pretrage.

Na „Detalji pregleda zaliha“, pored ostalog, imamo mogućnost sumarnog pregleda količina ulaza, izlaza i rezervacija.

Takođe, omogućena je i štampa izveštaja. U gornjem lijevom uglu ekrana možemo izabrati : „Kartica artikala količinski“ ili „Karticu artikala finansijski“, zatim izaberemo formu : Exel, Word, PDF...i kliknemo na dugme „Štampa“.