MAloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja– Popis–Višak . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg Viška.

 Unos novog Viška

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog Viška. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog viška

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

Opis polja

Skladište

Izabrati skladište u kojem je višak

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko ga ima

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko ga ima

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko ga ima

Komentar

Unijeti komentar vezan za dati manjak

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

Slika 2. Forma za unos stavki

 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                                                                                            

                                                                 Opis                                                                                                                                                                                                                         

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla.

Serija/rok

Unosimo seriju i u polju do, rok (ukoliko postoji za dati artikal)

Lokacija u skladištu

Biramo skladište

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere

Nabavna cijena 

Unosimo nabavnu cijenu artikla

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje. U polju do biramo Otpremnicu (samo količina, bez cijene na dokumentu) ili Otpremnicu sa nabavnom cijenom u zavisnosti kako želimo da štampamo dokument.

Izmjena postojećeg viška

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na višku. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg viška

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg viška. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg viška

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg viška

Klikom na sličicu   vrši se štampanje viška.

 

 

Kopiranje postojećeg viška

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg viška.