Nalog za servis je dokument kojim se definiše i prati određeni zadatak u servisnoj radionici na kome se specificiraju izvršene usluge i utrošeni materijal.

Kako servisna aktivnost često nije jednostavna, ona često prolazi kroz nekoliko internih statusa. Ovo "Internih" se misli na međustatuse naloga od kad je započet rad na njemu dok je završen ili ovjeren. Zbog toga postoje globalni status naloga za servis, slično kao i na svim dokumentima u TiramisuERP sistemu, a to su "U izradi", "U radu", "Ovjeren", "Realizovan", "Poništen" i drugi, ali postoje i oni među statusi koji su vezani za neke od ovih generalnih statusa. Korisnik sam može da definiše željene međustatuse i njihovu vezu sa globalnim statusima dokumenta.

Ispravno popunjen šifarnik prikazan je na slici ispod:

Šifarnik statusa naloga za servis

Veoma je važno da se vodi računa da svaki novo otvoreni status naloga za servis mora da ma vezu sa "Public status"-om ... to jest generalnim statusom dokumenta. Naravno, jedan generalni status dokumenta može imati više podstatusa naloga. Na prikazanoj slici to je generalni status "U radu" koji ima više među statusa. Važno je da ovaj generalni status samo jednom bude označen kao "Podrazumijevani status". Dakle, svaki generalni status treba da bude samo jednom označen kao podrazumijevani status.

Novi statusi se dodaju klikom na "Novi unos" kada se pojavljuje forma kao na slici ispod:

Unos novog statusa naloga za servis

 

Takođe, veoma je važno da postoji bar jedan status servisa koji je povezan sa generalnim statusom "Realizovan" jer se on koristi prilikom ovjere fakture koja je kreirana na osnovu naloga za servis da se tada ažurira i status naloga za servis u taj definisani status uz generalni status "Realizovan". Ovo je važno za praćenje statusa fakturisanja naloga za servis.

Ukoliko postoji još nejasnoća možete poslati zahtjev za podršku preko modula "Podrška" koji Vam je na raspolaganju unutar TiramisuERP sistema.