I UNOS NOVOG NORMATIVA

Unos novih, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećih normativa, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Normativ (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih normativa

 

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unose normative na  2 načina: pojedinačno ili uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba načina.

I način unosa

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog normativa (slika 2).

 Slika 2. Forma za unos normativa

 

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz zaglavlja  Forme za unos normativa (slika 2).

 

Naziv polja

Opis                                                   

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla od kojeg se pravi normativ.

Naručilac

Biramo naručioca. Naručilac se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.

Mjesto isporuke

Biramo mjesto isporuke. Mjesto isporuke se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke.

Ostali troškovi proizvodnje

Unosimo iznos ostalih troškova proizvodnje.

Datum početka

Klikom na polje otvara se kalendar. Unosimo datum početka normativa.

Datum završetka

Klikom na polje otvara se kalendar. Unosimo datum završetka normativa.

Status

Biramo status normativa, aktivan ili neaktivan.

Složeni artikal

Biramo da li je artikal složen ili ne.

Industrijsko vrijeme proizvodnje

Unosimo industrijsko vrijeme proizvodnje.

Vrijeme proizvodnje

Unosimo vrijeme proizvodnje.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Nakon što snimimo zaglavlje, klikom na  ”Novu stavkuotvara se forma za unos artikala koji sačinjavaju normativ.

Slika 3. Forma za unos artikala koji sačinjavaju normativ.

 

U nastavku su objašnjenja pojmova iz Forme za unos artikala.

 

Naziv polja

Opis                                                   

Šifra/Naziv

Unosimo šifru ili naziv artikla. Artikal se unosi na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal.

Veličina/Boja/Varijanta

Biramo veličinu. Atribut i tip atributa se unose na putanji: Šifarnici- Artikli – Atribut, Šifarnici- Artikli – Tip atributa. Biramo boju/varijantu.

Količina

Unosimo količinu.

CIjena

Unosimo cijenu.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Klikom na dugme "Prikaži filtere" prikazuju se filteri. 

Klikom na dugme “Duple šifre” otvara se spisak šifri koje se ponavljaju.

 

II način unosa

 

Korisnici TiramISu ERP sistema, pored mogućnosti da pojedinačno unose normative, imaju i mogućnost masovnog importa. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Nakon što se korisnik uloguje na sistem i odabere modul „Šifarnici“, potrebno je da odabere opciju „Normativ“, iz menija „Artikli“. Nakon što ste odabrali navedenu putanju, imate mogućnost da preuzmete „Primjer fajla za unos“ (slika 4). Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti.  Obavezne kolone su:

  • Šifra;
  • Količina;
  • Cijena.

Slika 4. Masovni import normativa, primjer fajla za unos

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem.

Kliknete na dugme„Choose file“ (slika 5) odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 5). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, sistem šalje obavještenje o broju uspješno importovanih artikala (npr. ako ste unijeli 2 artikla, stiže obavjštenje da je broj uspješno importovanih artikala 2/2).

Slika 5. Masovni import normativa, import podataka

 

II IZMJENA POSTOJEĆEG NORMATIVA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na normativu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG NORMATIVA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg normativa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG NORMATIVA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno normativ koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  

 

V KOPIRANJE POSTOJEĆEG NORMATIVA

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje normativa koji ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite kopirati normativ, normativ se kopira.