Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Servis - Servis – Planiranje. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih planova. Planovi se mogu pregledati u formi tabele (tab “Tabela”), ili u formi kalendara (tab “Kalendar”). Aktiviranjem alarma šalje se mail sa obavještenjem o planu, a na samoj aplikaciji se pojavljuje upozorenje u obliku crvenog trougla.

 

Unos novog plana

1. Tabela

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za definisanje novog plana (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog plana

Popunjavaju se polja:

 

Naziv polja Opis

Vlasnik

Vlasnik sredstva za koje je pravi plan. Moguće je izabrati iz ponuđene liste, ili dodati novo lice

Telefon

Broj telefona vlasnika

Sredstvo

Sredstvo za koje je pravi plan. Moguće je izabrati iz ponuđene liste, ili dodati novo sredstvo

Usluga

Aktivnost koja treba da se obavi na sredstvu. Bira se usluga iz ponuđene liste usluga  

Serviser

Seviser koji će biti zadužen za realizaciju usluge., bira se serviser iz ponuđene liste servisera  

Datum/vrijeme realizacije

Vrijeme kada usluga treba da se obavi

Aktiviranje alarma

Ukoliko se aktivira alarm, sistem šalje korisniku mail sa obavještenjem o aktivnosti koja treba da se obavi

Aktiviranje unaprijed

Ukoliko je aktiviran alarm, potrebno je definisati koliko ranije treba da se aktivira alarm. Alarm je moguće aktivirati unaprijed određen broj minuta, sati, dana, mjeseci.

Komentar Komentar

 

Klikom na dugme “Sačuvaj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

2. Kalendar

 

Kalendarski prikaz planova omogućava pregled planova po danima, nedjeljama i mjesecima (Slika 7). Klikom na plan, otvara se prozor sa detaljima vezanim za taj plan.

 

 Slika 2. Kalendarski pregled planova

 

 

 

 

 Izmjena postojećeg plana

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o planu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

 

Brisanje postojećeg tipa vozila

Klikom na sličicu  vrši se brisanje reda, odnosno plana. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.