Unos nove, izmjena, brisanje ili kopiranje postojeće prijemnice vrši se na putanji Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Prijemnica.

Unos nove prijemnice

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove prijemnice (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove prijemnice

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja           

Opis                                 

Vrsta dokumenta

Iz padajuće liste biramo vrstu dokumenta

Objekat

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju objekte odnosno magacine, koje smo otvorili u šifarniku na putanji Šifarnici / Opšti šifarnici / Magacin

Broj dokumenta

Ovo polje se ne popunjava. Sistem će sam dodijeliti broj dokumenta, kada snimimo dokument

Datum dokumenta

Unosimo datum kreiranja dokumenta

Profitni centar

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.

Mjesto troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).

Nosilac troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi zaposlene koji su unijeti u Zaposlene na putanji Kadrovi / Zaposleni, iz kojeg biramo odgovarajućeg zaposlenog, odnosno komercijalistu (ukoliko vodimo po NT)

Povezani MP objekat

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi povezane MP objekte koje smo dodali u šifarniku na putanji Šifarnici / Opšti šifarnici / Magacin, iz koje biramo povezani MP objekat.  Popunjavanjem ovog polja, MP cijena kreirana prilikom unosa artikla na prijemnici će se automatski unijeti u cjenovnik povezanog MP magacina.

Dobavljač

Unosimo početna slova iz naziva dobavljača, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Komitent na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent. Iz padajućeg menija biramo željenog dobavljača.

Popust

Unosimo popust ukoliko je isti za sve artikle i ukoliko ga ima (na unosu novog artikla na prijemnici, se može izmijeniti popust ukoliko je drugačiji od ovog u ovom polju)

Broj ul.dok.

Unosimo broj ulaznog dokumenta (računa dobavljača)

Datum ul dok.

Unosimo datum ulaznog dokumenta (računa dobavljača)

Broj dana

Unosimo valutu plaćanja, odnosno broj dana za uplatu dobavljaču. Sistem će nam ponuditi broj dana koji smo unijeli za navedenog dobavljača u polju Broj dana dobavljača na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent / tab Osnovni podaci.

Datum valute

Zavisno od unijetih Broja dana sistem će unijeti datum valute (realizacije)

JCI broj

Unosimo JCI broj (broj jedinstvene carinske isprave), ukoliko je roba iz uvoza

JCI datum

Unosimo datum JCI (datum jedinstvene carinske isprave)

Neto vrij.rač.

Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa svih artikala. Ukoliko vrijednost u ovom polju nije ista kao ukupna neto vrijednost nakon preračuna stavki, neće nam sistem dozvoliti ovjeru dokumenta.

Iznos ul. poreza

Ovo polje je obavezno samo ukoliko je uvoz označen sa "Ne". U pitanju je kontrolno polje gdje upisujemo iznos ulaznog poreza koji mora biti jednak ukupnom iznosu ulaznog poreza na stavkama prijemnice.

Cijena u valuti bez pdv-a/ Cijena u valuti sa pdv-om

Iz padajućeg menija biramo jednu od dvije opcije, u zavisnosti od toga da li unosimo cijenu artikla sa ili bez pdv-a

Uvoz

Čekiramo ukoliko je roba iz uvoza Da, odnosno Ne ukoliko roba nije iz uvoza. 

Valuta

Biramo valutu u kojoj je fakturisana roba. U polju do upisuje se srednji kurs iz sistema referentne bankarske institucije, kako bi s epodaci preračunali za valuztu preduzeća u stavkama. Kurs možemo promijeniti, odnosno unijeti kurs iz JCI. 

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za datu prijemnicu. Komentar će se prikazati iznad stavki dokumenta.

 

Minimalan set podataka koji je obavezan za unos su polja: „Objekat“, „Dobavljač“, „Broj ul. dok.” i “Datum ul. Dok.”

Nakon popunjavanja gore navedenih polja, klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor (Slika 2).

 

 Slika 2. Forma za unos novog artikla na prijemnici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja          

                                                                 Opis                      

Artikal

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Ukoliko artikal ne postoji u bazi, klikom na sličicu  otvoriće nam se prozor za unos novog artikla u šifarnik artikala.

Lokacija u skladištu

Iz padajućeg prozora biramo skladište

Alternativna j.m.

Iz padajućeg prozora biramo alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere

Cijena u valuti

Unosimo cijenu u datoj valuti, u polju do nam sistem sam računa vrijednost cijene u eurima.

Ukoliko cijena nije unešena, prikazaće se znak i sistem će dozvoliti ovjeru dokumenta ali ne i obradu prijemnice. 

Popust% / Iznos u valuti

Unosimo popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam sistem računa iznos popusta-a u valuti.

Dodatni popust% / Iznos u valuti

Unosimo dodatni popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam sistem računa iznos dodatnog popusta-a u valuti.

Preth.dok-Nab.cijena / Marža %

Sistem će sam unijeti poslednju nabavnu cijenu artikla i maržu u %.

Marža % / RuC

Unosimo maržu u procentima (ukoliko ne unesemo maržu, kada unesemo VP cijenu, sistem nam sam izračunava koliki je procenat marže). U polju do sistem nam sam izračunava iznos marže. Ukoliko je već definisana marža za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici.

Napomena:  Ukoliko je unijeta marža niža od poslednje marže za taj artikal, polje će biti narandžaste boje. Ukoliko zadržimo maržu koja je niža od poslednje, u pregledu artikala prijemnice, pored tog artikla će nam biti naranžasti trouglić   . Ova funkcionalnost ima ulogu da nam skrene pažnju i neće uticati na dalju obradu dokumenta.

VP cijena bez PDV-a / iznos

Ukoliko unesemo maržu, sistem nam sam obračunava VP cijenu bez PDV-a, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u eurima, ukoliko je valuta različita.

VP cijena sa PDV-om / iznos

Ukoliko unesemo maržu, sistem nam sam obračunava VP cijenu sa PDV-om, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u eurima, ukoliko je valuta različita.

Porez / Iznos ulaznog PDV-a

Iz padajućeg prozora biramo stopu ulaznog PDV-a, sistem nam sam obračunava iznos ulaznog PDV-a

Carinska stopa / Oznaka

Ukoliko je već definisana carinska stopa za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici. Unosi se kao procenat bez znaka %. Carinska oznaka se unosi sa dokumenta

 

Klikom na dugme “Snimi” (ili prečicom Ctrl+S.), izmjene se čuvaju u bazi. 

Ukoliko se za artikal vodi evidencija serijskih brojeva, rokova vazenja, ili se isti prati po veličinama, bojama/varijantama, odnosno vodi evidencija datuma / nedjelje i godine proizvodnje, isti se mogu unijeti ručno. Ukoliko nijesmo unijeli pomenute podatke za artikle za koje se vodi evidencija, sistem nam neće dozvoliti da ovjerimo dokument.

Narudžbenica

Klikom na dugme " Narudžbenice" , otvara se prozor za prepis narudžbenice ili prepis pojedinih stavki iz narudžbenice (Slika 3).