Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Opis promjene. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg opisa promjene.

Unos novog opisa promjene

Ukoliko definišete šifarnik "Opis promjene",bićete u prilici da izaberete promjenu na ulaznim i izlaznim dokumentima. Ovdje generalno može postojati jedna usluga, koja se može koristiti i za ulazna i za izlazna dokumenta, i jedna usluga sa jednom poreskom stopom, npr. 21% , a na samom dokumentu se može promijeniti. Ukoliko budemo kreirali više promjena sa definisanim poreskim stopama, nećemo morati mijenjati na samom dokumentu, poreske stope, već će se odmah kada se izabere usluga izabrati i odredjena poreska stopa. Ove promjene se takodje vide na dokumentima, kao na izvještajima.

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog opisa promjene.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove usluge

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis

Naziv

Unosimo naziv usluge

Jedinica mjere

Biramo jedinicu mjere koja se odnosi na ovu uslugu

Porez

Izabrati poresku stopu za datu uslugu. Poreske stope moraju biti unešene u šifarniku Šifarnici/Opšti šifarnici/Porez, kako bi imali opciju da dodamo ovdje.

Kategorija za knjiženje

Izabrati pod kojom se kategorijom za knjiženje vodi usluga (ovo se odnosi samo za promjene koje se u šemi knjiženja kontiraju i samim tim moramo ovdje definisati i kategoriju)

Podrazumijevana promjena

Podrazumijevana kategorija se setuje sa DA ukoliko dokumenta koja se povlače iz veleprodaje i maloprodaje imaju ovu promjenu. Moguće je imati samo jednu podrazumijevanu kategoriju.

Mi predlažemo da se promjena koja se povlači iz maloprodaje i veleprodaje naziva Trgovačka roba.

Koristi se PDV Čekirati ukoliko se koristi PDV za datu promjenu.

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo opis promjene.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i opis promjene neće biti snimljen.

 

Izmjena postojećeg opisa promjene

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na opisu promjene. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg opisa promjene

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg opisa promjene. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg opisa promjene

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.