Uvod

Sumarna prijemnica je posebna funkcionalnost u okviru modula Veleprodaja i predstavlja idealan softverski alat za upravljanje zalihama i distribucijom robe kod onih preduzeća koja posjeduju više maloprodajnih objekata ili imaju povezana pravna lica.

Sumarnom prijemnicom omogućeno je korisniku da kroz jedan ekran u svega par klikova unese robu na stanje u svom preduzeću, istu odmah rasporedi po maloprodajnim objektima, odnosno po povezanim pravnim licima i automatski kreira sva potrebna izlazna dokumenta (prenosnice, otpremnice i račune).

U ovom uputstvu dat je prikaz kako se koristi Sumarna prijemnica.

Slijede koraci koje trebate da pratite kako biste uspješno koristili navedenu funkcionalnost.

Preduslovi

U slučaju da robu (artikle) distribuirate ka povezani pravnim licima, prethodno je neophodno:

 • podesiti parametre za povezana pravna lica u sistemu, koje će na vaš zahtjev odraditi administrator sistema TiramISu ERP.

            Zahtjev za povezivanje pravnih lica možete uputiti našem timu za podršku putem emaila na adresu: podrska@datadesign.me ili na broj telefona +382 20 663 458.

 • usaglasiti šifarnike artikala sa povezanim pravnim licima, odnosno obezbijediti da preduzeće koje distribuira (prodaje) robu i praduzeća kojima se roba prodaje imaju iste šifre artikala koje su predmet sumarne prijemnice.

1.Unos nove sumarne prijemnice

 

Na putanji  Veleprodaja / Ulazni dokumenti / Prijemnica – sumarna, pristupamo ekranu sa pregledom svih sumarni prijemnica (Slika 1).  

Slika 1. Putanja do pregleda sumarnih prijemnica i pozicija akcije Novi unos

 

Unos nove sumarne prijemnice vršimo klikom na dugme Novi unos u gornjem lijevom uglu ekrana (Slika 1) Klikom na dugme Novi unos otvara se ekran za unos nove sumarne prijemnice (Slika 2)

Slika 2. Ekran za unos nove sumarne prijemnice

 

1.1.Popunjavanje zaglavlja sumarne prijemnice

 

Kao što je to slučaj i sa drugim dokumentima u TiramISu ERP-u, da bi započeli sa unosom stavki odnosno artikala u prijemnicu, prethodno moramo snimiti zaglavlje dokumenta.

Da bi snimili zaglavlje dokumenta, potrebno je da popunimo minimalan set podataka, odnosno polja Objekat i Dobavljač.

 

Napomena:

Kako bismo provjerili koja su to obavezna polja u zaglavlju bilo kog dokumenta u TiramISu ERP-u, potrebno je da prije unosa kliknemo na dugme „Snimi“ i sistem će nam označiti obavezna polja i crvenim hintovima sa tekstom skrenuti pažnju na njih.

U konkretnom slučaju to ovako izgleda:

 

 

 

Svakako, ovo je minimalan set podataka koje treba popuniti, a u nastavku je dato pojašnjenje pojmova u zaglavlju dokumenta:

 

Naziv polja

Opis

Vrsta dokumenta

Sistem će nam ponuditi „Kalkulacija cijena“.

Broj dokumenta

Ovo polje je prazno. Sistem će sam dodijeliti broj nakon snimanja dokumenta.

Datum dokumenta

Sistem će nam ponuditi današnji datum koji možemo promijeniti.

Objekat

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi objekte odnosno magacine, koje smo otvorili u šifarniku na putanji Šifarnici / Opšti šifarnici / Magacin.

Profitni centar

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.

Mjesto troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).

Nosilac troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi zaposlene koji su unijeti u Zaposlene na putanji Kadrovi / Zaposleni, iz kojeg biramo odgovarajućeg zaposlenog, odnosno komercijalistu (ukoliko vodimo po NT)

Dobavljač

Unosimo početna slova iz naziva dobavljača, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Komitent na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent. Iz padajućeg menija biramo željenog dobavljača. Ukoliko nemamo unijetog komitenta, klikom na ikonicu  , otvara nam se forma u šifarniku komitenata za unos novog komitenta.

Popust

Ukoliko je dan jedan popust na sve arikle u prijemnici (npr 20%) u ovom polju upisujemo iznos popusta bez znaka „%“ i isti će se spustiti na sve stavke, odnosno artikle. Međutim, ukoliko je popust dat samo na par artikala ili je različit za sve artikle, ovo polje preskačemo.

Cijena u valuti

Iz padajućeg menija biramo z padajućeg menija biramo jednu od dvije ponuđene opcije, u zavisnosti od toga da li unosimo cijenu artikla sa ili bez pdv-a

Broj ul. dokumenta

Ukoliko u sumarnu prijemnicu unosimo artikle iz jednog ulaznog dokumenta, u ovo polje unosimo njegov broj i isti će se spustiti na sve stavke, odnosno artikle. Međutim, ukoliko imamo više ulaznih dokumenata ovo polje preskačemo.

Datum ul. dokumenta

Ukoliko u sumarnu prijemnicu unosimo artikle iz jednog ulaznog dokumenta, u ovo polje unosimo datum tog ulaznog dokumenta i isti će se spustiti na sve stavke, odnosno artikle. Međutim, ukoliko imamo više ulaznih dokumenata ovo polje preskačemo.

Broj dana

Ukoliko u sumarnu prijemnicu unosimo artikle iz jednog ulaznog dokumenta, i na istom nam je upisan broj dana za plaćanje, u ovom polju unosimo broj tih dana i sistem nam računa koji je datum valute plaćanja.

JCI broj

Ukoliko čekiramo da je Uvoz DA, u obavezi smo da unesemo JCI broj. Unosimo JCI broj (broj jedinstvene carinske isprave), ukoliko je roba iz uvoza

JCI datum

Ukoliko čekiramo da je Uvoz DA, u obavezi smo da unesemo  JCI datum. Unosimo datum JCI (datum jedinstvene carinske isprave)

Neto vrij.rač.

Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa svih artikala. Ukoliko vrijednost u ovom polju nije ista kao ukupna neto vrijednost nakon preračuna stavki, sistem nam neće dozvoliti ovjeru dokumenta.

Uvoz

Čekiramo ukoliko je roba iz uvoza Da, odnosno Ne ukoliko roba nije iz uvoza. Ukoliko čekiramo da je Uvoz DA, u obavezi smo da unesemo JCI broj i JCI datum.

Ul. porez kod uvoza

U slučaju da smo čekirali polje Uvoz DA, otvoriće nam se ovo polje u kojem čekiramo DA ukoliko ćemo u prijemnici evidentirati i ulazni porez koji čitamo sa JCI dokumenta. Ukoliko čekiramo NE, nijesmo u obavezi da unesemo ulazni porez.

Valuta

Biramo valutu u kojoj je fakturisana roba. U polju do upisuje se srednji kurs iz sistema referentne bankarske institucije, kako bi se podaci preračunali u valutu preduzeća u stavkama. Kurs možemo promijeniti, odnosno unijeti kurs iz JCI.

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za datu prijemnicu. Komentar će se prikazati iznad stavki dokumenta.

Crvenom bojom su označena obavezna polja dokumenta.

Kada smo završili sa unosom podataka u zaglavlje dokumenta, kliknemo na akciju „Snimi“.

Ukoliko je potrebno da nešto naknadno dodamo od podataka, ili promijenimo već unijete podatke, nakon što završimo sa svim izmjenama, kliknućemo na akciju „Ažuriraj“ kako bismo iste sačuvali.

 

1.2.Unos stavki (artikala) u sumarnu prijemnicu

 

Nakon što smo snimili zaglavlje dokumenta možemo da pristupimo unosu stavki (artikala) u sumarnu prijemnicu.

Unos stavki (artikala) u sumarnu prijemnicu možemo da radimo ISKLJUČIVO masovnim importom, odnosno putem templejta.

Template koji je potrebno popuniti dostupan je na ekranu sumarne prijemnice ispod zaglavlja dokumenta (Slika 3):

Slika 3. Pozicija akcije za preuzimanje templejta za masovni import artikala

 

Template za masovni import sadrži sledeće kolone:

 • Šifra      
 • Barkod 
 • Kataloški broj    
 • Naziv    
 • Jedinica mjere  
 • Količina
 • Cijena u valuti   
 • Popust 
 • Prodajna cijena
 • Marža  
 • Cijena povezanog objekta           
 • Proizvođač         
 • Fabrički broj      
 • Broj ulaznog dokumenta              
 • Datum ulaznog dokumenta

Crvenom bojom su označena obavezna polja dokumenta.

Napomena:

Redosled kolona u tabeli se ne smije mijenjati, odnosno kolone se ne smiju bojati, brisati ili raditi bilo kakva promjena koja će narušiti izvorni izgled templatea, jer sistem neće dozvoliti njegov import.

Ovo važi za sve template u TiramISu ERP-u.

Takođe, nakon poslednje kolone Datum ulaznog dokumenta, potrebno je da u slobodnim kolonama unesemo u nazivu kolone ID magacina u koji želimo poslati robu. To može da bude magacin unutar preduzeća, ili magacin u povezanom pravnom licu.

Da bi saznali koji je ID magacina poći ćemo u šifarnik magacina na putanji Šifarnici /Opšti šifarnici /Magacin i u pregledu magacina u prvoj koloni „ID“ provjeriti ID broj magacina (Slika 4):