Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Izlazni dokumenti–Interna otpremnica . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće Interna otpremnice.

 Unos nove interne otpremnice

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove interne otpremnice. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos nove otpremnice.

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                 

 Opis               

Objekat

Izabrati objekat

Profitni centar

Izabrati profitni centar

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška

Transakcija

Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Način otpreme

NAčin otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Rok isporuke

Izabrati datum za rok isporuke nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Popust

Unijeti popust ukoliko ga ima

Preth.dok.

Unijeti broj prethodnog dokumenta (predračun, ponuda,revers, rezervacija)

 

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl. 2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (na štampanom izveštaju komentar je kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (na štampanom izveštaju komentar marketinga se nalazi ispod stavki)

 

Klikom na dugme “Prepis” vrši se prepis stavki sa prethodnog dokumenta, čiji smo broj unijeli. Da bi izvršili prepis, moramo prvo snimiti dokument, klikom na dugme "Snimi".

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 3)

Slika 3 . Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                

Opis                   

Artikal

Unosimo artikal

Serija / Rok

Unosimo seriju / Rok ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku

Veličina/Boja Unosimo veličinu ili boju ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji

Alternativna j.m.

Alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu u alternativnoj jedinici mjere

Prodajna cijena/Iznos

Unosimo vrijednost prodajne cijene, a u prethodnom polju program nam sam izračunava procenat marže.

Popust % / Iznos

Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima / Program nam izračunava iznos popusta

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Ukoliko se vodi evidencija seriskih brojeva za neki artikal, seriski brojevi se mogu unijeti ručno, na unešenoj stavci klikom na sličicu  , otvara se mali prozor za unos seriskih brojeva.

Ukoliko nismo unijeli seriske brojeve za artikle za koje se vodi evidencija o seriskim brojevima, sistem nam neće dozvoliti da ovjerimo dokument.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje. U polju do biramo Otpremnicu (samo količina, bez cijene na dokumentu) ili Otpremnicu sa nabavnom cijenom u zavisnosti kako želimo da štampamo dokument.

 

Izmjena postojeće interne otpremnice

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na internoj otpremnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće interne otpremnice

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće interne otpremnice. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće interne otpremnice

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojeće interne otpremnice

Klikom na sličicu   vrši se štampanje interne otpremnice.

 

 

Kopiranje postojeće interne otpremnice

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojeće interne otpremnice.