Finansije se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije–Ulazni računi–Odobrenja . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Odobrenja.

 Unos novog odobrenja

 

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog odobrenja. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog odobrenja

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                 

 Opis               

Vrsta dokumenta

Izabrati vrstu dokumenta: knjižno odbrenje, finansisko odobrenje

Datum ulaznog dokumenta

Unijeti datum odobrenja

Profitni centar

Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT

Komitent

Unijeti komitenta

Aktivnost

Izabrati aktivnost (Aktivnost smo unijeli kroz šifarnik)

Konto

Izaberemo konto pod kojim se vodi odobrenje (konta smo unijeli kroz šifarnike)

Valuta/Kurs

Valuta je u startu valuta preduzeća, ali se može promijeniti

 

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                

Opis                   

Opis promjene

Unosimo opis promjene  (opis promjene smo unijeli kroz šifarnik preduzeća)

Količina u osn. JM

Unijeti količinu

Cijena

Unijeti cijenu

Porez %

Unijeti porez u procentima

Konto osnovice / poreza

Unijeti konto osnovice i u polju do konto poreza

Opis

Opis vezan za unešenu stavku (nije obavezno polje)

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje" ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženog odobrenja moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja odobrenja. Nakon čega je potrebno je unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Izmjena postojećeg odobrenja

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na odobrenju. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg odobrenja

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg odobrenja. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg odobrenja

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  

 

 

Štampanje postojećeg odobrenja

Klikom na sličicu   vrši se štampanje odobrenja.

 

 

Kopiranje postojećeg odobrenja

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg odobrenja.