UNOS NOVE OTPREMNICE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih otpremnica, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Otpremnica (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih otpremnica

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu otpremnice na 2 načina. U nastavku će biti objašnjena oba.

I način unosa dokumenta

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos otpremnice (slika 2).

Slika 2. Forma za unos otpremnice

U nastavku su pojašnjenja pojme iz Forme za unos otpremnice.

 

Naziv polja Opis
Vrsta dokumenta Izabrati internu otpremnicu, otpremnicu ili  izlaz – interni objekat. 
Objekat (magacin) Izabrati objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.
Profitni centar Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica). 
Mjesto troška Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. Mjesto troška se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).
Nosilac troška Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT. Nosilac troška je komercijalista.  Da bi sistem prepoznao komercijalistu, neophodno ga je prvo unijeti kao zaposlenog na putanji Kadrovi – Zaposleni – Novi unos. Kada smo ga unijeli kao zaposlenog, na putanji Šifarnici – Mjesta isporuke – Trgovački putnici ga unesemo i sačuvamo.
Transakcija Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.
Komitent Unijeti komitenta ili ukoliko je interna otpremnica preduzeće. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.  Klikom na ikonicu  otvara nam se novi prozor gdje možemo vidjeti detaljan pregled tog komitenta (koliko duguje, potražuje, saldo...). Ovaj pregled mogu imati klijenti koji koriste naš modul Finansije. Klikom na ikonicu   ažuriraće se cijene i rabati artikala, na cijene koje su bile na poslednjoj ovjerenoj otpremnici za izabranog komitenta. Klikom na ikonicu  otvara nam se komitent u posebnom tab-u. 
Preuzeo  Unosimo ime osobe koja preuzima robu. 
Mjesto isporuke Mjesto isporuke moramo unijeti na putanji  Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke, da bi ga sistem prepoznao.
Način otpreme Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijet u šifarniku komitenata, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke. 
Rok isporuke Izabrati datum za rok isporuke. 
Popust Unijeti popust ukoliko ga ima. 
Broj naloga U ovom polju se pojavljuje broj naloga na osnovu kojeg je napravljena otpremnica. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara taj nalog, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti.
Prethodni dokument Unijeti broj prethodnog dokumenta (predračun, ponuda, revers, rezervacija), a zatim na dugme Prepis prepisujemo izabrani dokument. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara taj dokument. 
Broj računa Ukoliko je napravljen račun na osnovu otpremnice, ovdje vidimo broj tog računa. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara taj račun. 
Valuta/Kurs Odabrati valutu u kojoj se fakturiše roba i kurs. Kada odaberete valutu, sistem automatski unosi kurs. 
Izvor (lead) U ovom polju možemo unijeti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem. Komitenti se unose na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent. 
Karakter ponude Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom na polje otvara nam se lista za odabir. Karakter ponude se unosi na putanji Šifarnici – Dokumenti – Karakter ponude.
Paritet/Mjesto pariteta Izaberemo paritet i u polju do unesemo mjesto pariteta.
Komentar  Klikom na ovo dugme možemo unijeti komentar i komentar marketinga. Komentari nisu obavezni, ali ako želite da vam se sačuvaju komentari koje ste unijeli, dovoljno je da nakon unosa kliknete na x. 

 

Nakon što snimimo dokument možemo izvršiti prepis dokumenta koji smo odabrali (klikom na dugme Prepis).

 

Dodavanje stavki na dokumentu - I način

Klikom na  otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja                                

Opis                   

Naziv/Šifra/Kataloški      broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Naziv artikla za štampu

Ovdje možemo unijeti naziv atrikla koji će se prikazivati na štampi dokumenta. Npr. naziv artikla dopunimo, ukoliko ima za tim potrebe.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja. 

Veličina/Boja

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut. 

Alternativna j.m.

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt. JM

Unosimo količinu u alternativnim jedinicama mjere.

Marža %/RuC

Možemo unijeti maržu u procentima za dati artikal. Tada će nam sistem sam izračunati u sledećem polju cijenu bez PDV-a i cijenu sa PDV-om.

Cijena bez PDV-a

Ukoliko unesemo cijenu bez PDV-a, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu sa PDV-om.

Cijena sa PDV-om

Ukoliko unesemo cijenu sa PDV-om, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu bez PDV-a.

Popust % / Iznos

Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima 

Dodatni popust %/ Iznos

Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrijednost sa prvobitnim popustom.

 

Lokacija u objektu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Dodavanje stavki na dokumentu - II način 

Klikom na dugme "Preth.dokument" otvara se prozor za prepis dokumenata: ponuda, predračun, revers, rezervacija, ugovor za isporuku (slika 4).

Slika 4. Pregled prethodnih dokumenata

 Klikom na ikonicu   možemo pregledati stavke dokumenta.  Klikom na ikonicu   vršimo prepis stavki dokumenta. Klikom na dugme “Prepiši sve popunjene stavke” možemo prepisati sve stavke sa prikazanih dokumenata.

Klikom na dugme “Izmjene u tabeli” možemo izmijeniti podatke o unesenim artiklima. Klikom na dugme “Snimi izmjene”, izmjene se čuvaju u bazi. Klikom na “Otkaži izmjene” odustajemo od unijetih izmjena i one neće biti sačuvane u bazi.

Klikom na dugme „Prikaži filtere“ nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  “Sakrij filtere” ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Duple šife” otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta.

Klikom na polje “ PDF “ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta.

Klikom u polje “Otpremnica” biramo tip štampe koji želimo: Otpremnica, Otpremnica – količine, Otpremnica – Engleski, Deklaracije – termalni štampač, Deklaracije carinske A4, Otpremnica težina ukupno.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme “Poslati mejl” imamo mogućnost da šaljemo mejl komitentu direktno iz sistema. Prvo se na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća mora podesiti mail server, kako bi mogli da šaljete mejlove iz sistema. Sljedeći korak je da kod komitenata unesete mejl adrese, da putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci. Klikom na dugme “Poslati mejl” otvara nam se forma za unos teksta mejla i prikazuje nam se unesena mejl adresa za komitenta. Kada pošaljemo mejl, ovo dugme postaje crveno, kako bi znali da smo mejl poslali.

Kada unesemo tražene podatke, odaberemo tip štampe i format dokumenta, pristupamo ovjeri dokumenta.

Klikom na dugme  “Ovjera” dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu. Možemo vratiti status dokumenta klikom na dugme ”Vraćanje statusa".

 Ukoliko su na vašem preduzeću Ovjera i Obrada  razdvojene, na pregledu otpremnica potrebno je povremeno kliknuti "Obrada". Klikom na ovo dugme će biti obrađene sve otpremnice koje su sa neobrađenim statusom.  Otpremnica se može obraditi i pojedinačno, ukoliko udjemo u odredjenu otpremnicu i kliknemo dugme "Obrada" (koje se nalazi u gornjem desnom dijelu dokumenta).

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme “Poništenje”.

Nakon ovjere dokumenta, pojavljuje nam se dugme “Napravi račun” nakon čega možemo automatski napraviti račun na osnovu otpremnice.

Vidjećete da klikom na dugme ”Akcije" imate mogućnost da napravite deklaraciju na osnovu otpremnice.

Klikom na dugme “Rezervacija” možemo artikle kojih nema na stanju rezervisati, dok roba ne stigne I napraviti račun. Kada dokument stigne na stanje, možemo poništiti rezervaciju, klikom na dugme “Poništi rezervaciju”, a samim tim skinuti artikle sa rezervacije.

 

II način unosa dokumenta

Korisnik TiramISu ERP sistema pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos artikala u sistem, ima i mogućnost masovnog importa podataka. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Možete preuzeti Template za import otpremnice (klikom na Primjer fajla za unos), na putanji Veleprodaja - Izlazni dokumenti - Otpremnica (slika 5). Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezna kolona je: 

  • Artikal šifra;

Ostala polja popunjavate po potrebi. Napominjemo da popunjavanjem kolone Cijena, prikazaće se ona koja je unesena u Template-u, a ne cijena definisana cjenovnikom za određene artikle. 

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 5). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati.