NOVI UNOS PARAMETRA ZA GODIŠNJE ODMORE

Unosom parametara za godišnje odmore pripremamo radno okruženje za kreiranje plana godišnjeg odmora.

Parametre za godišnje odmore unosimo na osnovu Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora (odnosno Granskog kolektivnosg ugovora), kojim se bliže uređuju prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada.

Klikom na taster "Novi unos" otvara se pop up prozor za unos parametra za godišnje odmore (slika 1):

 

Slika 1: Pop up prozor za unos parametra za godišnje odmore

 

U polje "Grupa po kolektivnom ugovoru" upisujemo grupu poslova za koju vezujemo parametar (npr . Shodno Opštem kolektivnom ugovoru postoje Prvi Nivo, Drugi nivo i td) ili ovo polje ostavljamo prazno, što će značiti da se navedeni parametar primjenjuje na sve grupe poslova. 

U polje "Tip parametra" iz padajućeg menija biramo tip parametra koji unosimo (npr . Minimalni broj dana).

U polje "Broj dana" upisujemo broj dana (npr . Budući da po Zakonu o radu, u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20 radnih dana, upisaćemo broj 20. Navedeno znači da svaki zaposleni ima u startu najmanje 20 dana godišnjeg odmora) (Slika 2):

Slika 2: Primjer unijetog parametra Minimalni broj dana

U polje "Donja granica" upisujemo donju granicu godina radnog staža za koji vezujemo parametar (npr. Ukoliko izaberemo parametar Broj godina radnog staža, u ovo polje ćemo upisati kao donju granicu broj 5, a u broj dana 1, što znači da za minimum 5 godina radnog staža zaposleni dobija dodatni 1 dan godišnjeg odmora)

U polje "Gornja granica" upisujemo gornju granicu godina radnog staža za koji vezujemo parametar (npr. Ukoliko izaberemo parametar Broj godina radnog staža, u ovo polje ćemo upisati kao gornju granicu broj 15, a u broj dana 1, što znači da za sve zapsolene koji imaju od 5 do 15 godina radnog staža dodaje se 1 dan godišnjeg odmora) (Slika 3):

Slika 3: Primjer unijetog parametra Broj godina radnog staža

U polje "Stručna sprema" iz padajućeg menija biramo stručnu spremu za koji vezujemo parametar godišnjeg odmora (Stručna sprema mora biti prethodno upisana u šifarnik Stručna sprema)

U polje "Radno mjesto" iz padajućeg menija biramo radno mjesto za koji vezujemo parametar godišnjeg odmora (Radno mjesto mora biti prethodno upisano u šifarnik Radno mjesto)

U polje "Zanimanje" iz padajućeg menija biramo zanimanje za koji vezujemo parametar godišnjeg odmora (Zanimanje mora biti prethodno upisano u šifarnik Zanimanje)

Napomena: Polja "Tip parametra" i "Broj dana" su obavezna polja za unos.

Klikom na taster "Snimi" čuvamo unos