Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Ulazni dokumenti– Prijemnica u maloprodaji. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće prijemnice u maloprodaji.

Unos nove prijemnice u maloprodaji

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove prijemnice.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove prijemnice

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja           

Opis                                 

Vrsta dok

Biramo vrstu dokumenta. Klikom na polje za unos otvara se lista  iz koje možemo odabrati vrstu dokumenta, i to: Kalkulacija cijena, Prijemnica iz carinskog, Kalkulacija cijena bez ulaznig PDV-a, Interna prijemnica. 

Objekat

Biramo objekat (magacin u koji se smješta roba količinski)

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko se vodi po PC (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti)

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko se vodi po MT (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti)

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko se vodi po NT (ako je podešeno na objektu/magacinu sistem će sam predložiti)

Povezani VP objekat Ukoliko izaberemo povezani veleprodajni objekat bićemo u mogućnosti da promijenimo VP cijenu iz maloprodajnog magacina.

Dobavljač

Unosimo naziv dobavljača (Unosimo početno slovo ili riječ i pojaviće se padajući prozor, gdje možemo izabrati dobavljača, ukoliko je dobavljač već u šifarniku) 

Popust

Unosimo popust ukoliko je isti za sve artikle i ukoliko ga ima (na unosu novog artikla na prijemnici, se može izmijeniti popust ukoliko je drugačiji od ovog u ovom polju)

Broj ul.dok.

Unosimo broj ulaznog dokumenta (broj računa dobavljača). Ovaj broj će dalje pratiti dokument i prilikom knjiženja u finansije kao broj ulaznog dokumenta po kome se vrše reference u kartici komitenta.

Datum ul dok.

Unosimo datum ulaznog dokumenta (datum računa dobavljača)

Broj dana

Broj dana za plaćanje (valuta plaćanja sa računa). Ukoliko je u šifarniku komitenata za predmetnog dobavljača setovano "Broj dana dobavljača" sistem će sam predložiti valutu za plaćanje. Mnogi partneri ovaj podatak imaju uređen u ugovoru o poslovnoj saradnji. Ovo je bitna informacija za finansijsko poslovanje na osnovu koje se određuje da li i kad Vam ističe valuta za plaćanje predmetnog računa.

JCI broj

Unosimo JCI broj, ukoliko je roba iz uvoza. Ovo je u stvari broj carinske deklaracije po kojoj je uvoz napravljen. U Crnoj Gori i Srbiji ovaj dokument se zove Jedinstvena Carinska Isprava ili JCI, dok se u BiH zove drugačije. Uglavnom, misli se na isto.

JCI datum

Unosimo datum JCI dokumenta

Neto vrij. rač.

Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa artikala. Ukoliko nije ista vrijednost u ovom polju i vrijednost fakturne vrijednosti svih stavki, sisitem neće dozvoliti ovjeru dokumenta. Ovo je svojevrsna kontrola koja nam onemogućava da napravimo grešku prilikom unosa stavki, a pogotovo je korisna pri unosu kalkulacija sa velikim brojem stavki kada je velika vjerovatnoća da napravimo grešku. Greška u fakturnoj cijeni na nekom artiklu usloviće pojavljivanje greške u nabavnoj cijeni, a samim tim i u razlici u cijeni kada analizirate izvještaje o prodaji.

Iznos ul. poreza

Ovo polje je obavezno samo ukoliko je uvoz označen sa "Ne". U pitanju je kontrolno polje gdje upisujemo iznos ulaznog poreza koji mora biti jednak ukupnom iznosu ulaznog poreza na stavkama prijemnice.

Cijena u valuti bez pdv-a/ Cijena u valuti sa pdv-om

Biramo jednu od dvije opcije, u zavisnosti od izgleda ulazne fakture, to jest od toga da li nam je jednostavnije da sa ulazne fakture čitamo informaciju o pojedinačnoj cijeni bez PDV-a ili o pojedinačnoj cijeni sa PDV-om. Neki programi nakon obračuna eventualnog popusta daju pojedinačnu cijenu sa PDV-om pa to može da zbuni korisnika koji unosi kalkulaciju. Cilj ovog izbora jeste da Vam omogućimo da unosite kalkulaciju bez korišćenja ručnog kalkulatora za bilo kakve preračune.

Uvoz

Čekiramo ukoliko je roba iz uvoza Da, odnosno Ne ukoliko roba nije iz uvoza. Na osnovu ove informacije sistem će zahtijevati ili neće zahtijevati unos broja carinskog dokumenta.

Valuta

Biramo valutu u kojoj su izražene fakturne cijene. Dakle, faktura za robu može biti i u drugoj valuti u odnosu na valutu preduzeća. Kada odaberemo drugu valutu u odnosu na valutu preduzeća biće potrebno da unesemo i kurs. Na osnovu ovoga slobodno možemo da unosimo fakturne cijene u stranoj valuti, a TiramisuERP će nam sam konvertovati ovo u valutu preduzeća u kojoj će se sračunati nabavna cijena. 

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za datu prijemnicu.

 

 
 Moguće je unijeti masovni unos artikala i ova mogućnost nam znatno olakšava i ubrzava proces unosa artikala na kalkulaciji. Potrebno je da Excel prilagodite našem templejtu. Primjer fajla za unos možete pogledati na početnom ekranu kada otvorimo prijemnicu za unos artikala. Klikom na plavu strelicu otvara se primjer fajla za masovni unos artikala, crvenom bojom su označena polja koja su obavezna i bez kojih sistem neće dozvoliti import. Potrebno je prvo unijeti podatke u zaglavlju kalkulacije i snimiti podatke. Nakon toga pojavljuje se dugme Choose File,u donjem desnom uglu. Sredjen Excel fajl po na našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi importujemo artikle na prijemnici.
 

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.

 Slika 2. Forma za unos novog artikla na prijemnici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla.

Serija/rok

Unosimo seriju i u polju do, rok (ukoliko postoji za dati artikal)

Lokacija u skladištu

Izabrati lokaciju u objektu.Objekat se takodje mora unijeti šifarnik kao i lokacije, da bi imali opciju pretrage. Šifarnik za unos je na putanji: Šifarnici/Opšti šifarnici/Magacin/,kada otvorimo magacin klik na ikonicu , otvara nam se forma za unos lokacije.

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere

Cijena u valuti

Unosimo cijenu u datoj valuti, u polju do nam aplikacija sama računa vrijednost cijene u evrima.

Ukoliko cijena nije unešena, prikazaće se znak i sistem će dozvoliti ovjeru ali ne i obradu prijemnice. 

Popust% / Iznos u valuti

Unosimo popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam aplikacija računa iznos popusta-a u valuti.

Dodatni popust/Iznos u valuti Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrijednost sa prvobitnim popustom.

Marža % / Iznos

Unosimo maržu u procentima (ukoliko ne unesemo maržu, kada unesemo prodajnu cijenu, aplikacija nam sama izračunava koliki je procenat marže). U polju do aplikacija nam sama izračunava iznos marže. Ukoliko je već definisana marža za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici.

Napomena:  Ukoliko se unijeta marža razlikuje od poslednje marže za taj artikal, pored tog artikla će biti prikazan naranžasti trouglić   .  Ova funkcionalnost ima ulogu da samo skrene pažnju na promjenu i neće uticati na dalju obradu dokumenta.

Prodajna cijena / iznos

Ukoliko unesemo maržu, aplikacija nam sama obračunava prodajnu cijenu, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u evrima, ukoliko je valuta različita.

Carinska stopa

Ukoliko je već definisana carinska stopa za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici. Unosi se kao procenat bez znaka %.

 

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Narudžbenice" , otvara se prozor za prepis narudžbenice ili prepis pojedinih stavki iz narudžbenice, slika 3.

Slika 3. Forma za prepis narudžbenice ili pojedinih stavki iz narudžbenice.

 

Forma za prepis narudžbenice ili samo odredjenih artikala iz narudžbenice se sastoji iz dva dijela i to: Spisak dokumenata i Stavke.

U dijelu "Spisak dokumenata" klikom na ikonicu   (u našem primjeru br.dokumenta za pregled je 10) pojavljuje se u drugom dijelu forme "Stavke", pregled stavki iz tog dokumenta. Štrikiranjem u "Spisku dokumenata" ikonicom  , možemo prepisati sve stavke sa odabranog dokumenta (Dobavljača).

A štrikiranjem odredjene stavke,klokom na ikonicu  , prepisuje se, stavka koju smo odabrali. U polju "Za isporuku" mozemo promijeniti količinu za isporuku u odnosu na onu koja je bila na dokumentu "Narudžbenica".

Klikom na " Zatvori " zatvramo formu.

 

Klikom na dugme " Troškovi" , otvara se prozor za unos troškova, slika 4.

 

Slika 4. Forma za unos troškova na prijemnici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                                                       

Carina

Ukoliko je artikal iz uvoza unosimo iznos carine. 

Špedicija

Ukoliko je artikal iz uvoza unosimo iznos špedicije.

Akciza

Ukoliko je za dati artikal akcizna roba, unosi se procenat akcize bez znaka %

Prelevman

Ukoilko je za dati artikal predvidjen prelevman, unosimo procenat bez znaka %

Analiza

Ukoliko je radjena analiza za dati artikal, unosimo vrijednost iznosa.

Transport

Unosimo cijenu transporta.

Transport van zemlje Unosimo cijenu transporta van zemlje.
Dodatno za carinu Ostali troškovi koji utiču na računanje carinske osnovice

Ostali troškovi

Unosimo ostale troškove, ukoliko ih ima.

 

Klikom na dugme " Preračunaj" obračunava nam sve troškove, ravnomjerno na sve stavke, ako je na carinskoj stopi postavljena jedinica.

Klikom na dugme " Carina" , otvara se prozor slika 5.

Slika 5. Forma za unos pdv-a

Unosimo u osnovici vrijednost koja je na JCI-u  i iznos poreza (iznos poreza je obavezno polje).

Klikom na dugme " Preračunaj" obračunava nam sve troškove.

Trošak carine se obračunava na dva načina:

1. Kada u zaglavlju unesete određeni iznos carine koji je pročitan sa carinske deklaracije, a za svaku pojedinačnu stavku u polju Carinska stopa unesete vrijednost 1 (ili importom stavki na prijemnici putem template-a), vrijednosti carine iz zaglavlja će se rasporediti ravnomjerno na svim stavkama. Ova raspodjela će uzeti u obzir neto vrijednost svake stavke kako bi se postigla pravedna i uravnotežena raspodjela carinskih troškova.

2. Kada unesete određeni iznos carine u zaglavlje, a taj iznos se ne poklapa sa zbirom iznosa carine po stavkama, pojaviće se greška iz priloga. Svrha ove poruke je da upozori i ne dozvoli preračun carine kroz ovjeru prijemnice dok ne izvršite korekcije. Potrebno je izmijeniti carinsku stopu na pojedinačnim stavkama ili prilagoditi iznos carine u zaglavlju. Ovaj korak je neophodan kako bi se postigla konzistentnost između ukupne vrijednosti carine navedene u zaglavlju i ukupnog zbira carine po stavkama.

Ostali troškovi (špedicija, transport u zemlji, transport van zemlje, dodatni troškovi) se preračunavaju u odnosu na neto fakturnu vrijednost robe, tačnije ulogu igra procenat učešća tog troška u ukupnoj neto vrijednosti robe.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izmjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme “Ovjera/Obrada”, dokument je ovjeren i obradjen (zadužili smo zalihe i količinski i finasijski) i ne može se više mijenjati.

Posle ovjere dokumenta pojavljuje nam se dugme "Nivelacija", pomoću kojeg možemo napraviti automatsku nivelaciju na svim maloprodajnim ovjektima ili samo na pojedinim. Klikom na dugme "Nivelacija" otvara se prozor slika 6.

Slika 6. Forma za formiranje nivelacija

 

Dakle klikom na strelicu u polju "Objekat" biramo objekat kome želimo da formiramo nivelaciju ili opciju "Svi maloprodajni magacini". Nakon odabira, kliknemo dugme "Formiranje nivelacija", nakon čega se automatski formiraju nivelacije za objekte koje smo izabrali.

 

Ovjeren dokument, možemo poništiti  klikom na dugme "Poništenje".

 Ukoliko je na vašem preduzeću dogovoreno da su razdvojene Ovjera i Obrada prijemnice.

 

 Što bi značilo da ovjerom prijemnice, zalihe zadužujemo samo količinski, nakon prispijeća ostale dokumentacije, prijemnicu obradjujemo i zalihe na taj način zadužujemo i  finansijski.

 

 Zalihe ovjerene prijemnice je moguće prodavati i vršiti prenos iz jednog objekta u drugi.

 

 Na prenosu  izlaznog dokumenta (prenos u drugi objekat) smo takodje u ovom slučaju razdvojili Ovjeru i Obradu. Ukoliko prijemnica nije obradjena, nećemo moći obraditi ni prenos zaliha sa te prijemnice. Tek nakon što obradimo prijemnicu, obradjujemo  i izlazni prenos.

 

 Za ulazni prenos (prijem robe iz drugog objekta) je potrebno unijeti prodajnu cijenu i ovjeriti. Ako je izlazni prenos obradjen i ulazni prenos će biti automatski obradjen.

 

 Nakon obrade prijemnice i izlaznog prenosa , dobijamo podatke na ulaznom prenosu o nabavnoj vrijednosti i marži.

 

 Prijemnice i izlazne prenose je potrebno redovno obradjivati da bi imali dobre podatke o marži, u protivnom će biti veliki broj prodaja sa  statusom izvršena rezervacija, koje ne mogu biti uključene u izveštaje koje uključuju prikaz u maržu.

 

Na pregledu svih prijemnica klikom na dugme "Štampa" otvara se prozor slika br. 7.

Slika 7. Forma za štampu kalkulacija

U poljima unijeti koja vrsta dokumenta, za koje objekte, datume, statuse i komitente. Nakon toga na osnovu podataka koje smo unijeli u ova polja, dobijamo klikom na  dugme "Štampaj" izveštaj traženih dokumenata. 

Više faktura jednog dobavljača u istom carinjenju

 

Kada se kreiraju sukcesivne narudžbe dobavljaču i dobavljač pošalje zbirno sve narudžbe jednom zajedničkom isporukom često se dešava situacija da dobavljač izda više faktura za svaku pojedinačnu narudžbu čime nastaju izazovi u obradi prijemne kalkulacije i automatizaciji knjiženja takfih uvoza.

Naime, roba koja je stigla zbirnim transportom ima zajedničke troškove. Naime, jedna faktura za trošak transporta pokriva robu sa svih faktura, a i u carinskom postupku sumarno se vrši i carinjenje. Tu je izazov u kreiranju prijemne kalkulacije I knjiženju iste.

Kako ne bismo morali kalkulatorom da razbijamo troškove na više ulaznih faktura i čime možemo da napravimo grešku TiramisuERP omogućava da se kreira jedna prijemna kalkulacija za svu robu od istog dobavljača za koju postoji jedan carinski postupak, a više ulaznih faktura od dobavljača. Pri tom, ovaj postupak podrazumijeva da će se prilikom knjiženja prijemne kalkulacije, fakture prenijeti u KUF i glavnu knjigu pojedinačno, kao i fakture za troškove, kako bi se pojedinačno pronašle na kartici dobavljača.

Kako bismo dobili ovu automatiku potrebno je da ispoštujemo sljedeći postupak.

Pretpostavimo da smo dobili dvije fakture od dobavljača sa brojevima 5001 i 5002 od 03.01.2023. godine i da su ove fakture zajedno carinjene uz zajednički zavisni trošak transporta od 1000din bez PDV-a … br. ulaz. dokumenta je 445 od 03.01.2023. Obije fakture imaju po jednu stavku.

Tada kreiramo jednu prijemnu kalkulaciju sa dvije stavke, s tim što se u zaglavlju prijemnice možemo pozvati na obije ulazne fkature 5001,5002 i na datum ulazne fakture najstarije od njih. Ovo nije ni važno jer će se pravi brojevi faktura navesti u stavkama.

U stavkama prijemnice je važno da navedemo brojeve faktura po kojima su fakturisane pojedinačno kao na slici ispod.