UNOS TIPA IDENTIFIKACIJE

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih tipova identifikacije komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komitenti → Tip identifikacije (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih tipova identifikacije

 

Tip identifikacije služi da odredimo način identifikacije fizičkog ili pravnog lica, odnosno da li će to biti putem PIB-a, JMBG-a, broja pasoša, broja lične karte i sl.

Tip identifikacije je vidljiv prilikom unosa komitenta u AutoComplete listi (slika 2)

  Slika 2. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih tipova identifikacije