Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Šema knjiženja. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće Šeme knjiženja.

Unos nove Šema knjiženja

 Da bi dokumenta iz veleprodaje i maloprodaje prebacili u finansije sa stavovima za knjiženje, potrebno je kreirati šemu knjiženja na osnovu koje će se ta dokumenta knjižiti.

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove Šeme za knjiženje  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos nove šeme knjiženja

Prvo je potrebno izabrati aktivnost. Da bi imali opcije izbora aktivnosti, potrebno je u šifarniku kreirati aktivnosti (Finansije/Šifarnici/Aktivnost). Na primjer ako kreiramo šemu knjiženja za kalkulacije iz veleprodaje, moramo kreirati prvo u šifarniku aktivnost Ulaz u veleprodaju (Naziv kreirate sami, ovo je samo predlog).

Kada smo izabrali Aktivnost, na primjer Ulaz u veleprodaju, simamo zaglavlje dokumenta, klikom na dugme "Snimi".

Nakon toga klikom na dugme "Nova stavka" otvara nam se prozor slika br. 2.

Slika 2. Forma za unos dokumenta za koji se pravi šema knjiženja 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Vrsta doc.

 Unosimo naziv dokumenta za koji pravimo šemu knjiženja (npr. Kalkulacija cijena)

Vrsta magacina

 Izaberemo vrstu magacina (U ovom primjeru biramo Veleprodaja)

Kat. za knjiz.komitenta

 Ako se knjiži po nekoj odredjenoj kategoriji, biramo kategoriju. Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje. Na primjer za knjiženje domaćih dobavljača, možemo kreirati kategoriju Opšta kategorija, a za strane dobavljače Strani. 

Način plaćanja

 Način plaćanja ukoliko je definisan: Kartica, Virman, Gotovina, Kombinovano. Ovo polje nije obavezno i obično se koristi u maloprodaji ukoliko želite da svaku vrstu plaćanja knjižite na odredjen način.

Prenos

 Ovdje je potrebno izabrati, gdje prebacujemo u finansije dokument. Ukoliko je potrebno da dokument udje u KUF ili KIF potrebno ga je prebaciti u Ulazne ili Izlazne račune u finansije. U ovom primjeru za Kalkulaciju, bi stavili prenos na Ulazne račune. Za dokumenta koja nemaju potrebe da se nadju na Kufu ili Kifu, kao što su na primjer prenosi izmedju objekata, prenos u tom slučaju bi bio na Nalog (Nalog za knjiženje).

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo.

Klikom na dugme "Odustani/Izlaz" prozor se zatvara i neće biti snimljeno.

Klikom na kreiranu stavku sa desne strane imamo opet dugme sa desne strane "Nova stavka".

Dakle, kreirali smo da se dokument Kalkulacija iz veleprodaje prebacuje u finansije na ulazne račune. Sada je potrebno za taj dokument, kreirati šemu knjiženja, način kako želimo da se kalkulacija knjiži.

Klikom na dugme sa desne strane "Nova stavka" otvara nam se prozor slika br. 3.

Slika 3. Forma za unos stavke za knjiženje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Naziv

Unosimo naziv stavke za knjiženje (npr: Osnovica sa računa dobavljča)

Porez

Unosimo porez stavke: 21%, 7% ili 0%

Kateg. za knjiz.artikla

Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje. Možemo kreirati više kategorija i to na primjer Trgovačka roba, Usluge i sl.

Konto duguje

Unosimo konto ukoliko se i pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli. 

Konto potražuje

Unosimo konto ukoliko se i pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli.

Znak 

Biramo znak koji prati stavku koju unosimo: + ili -

Redni br.

Redni broj konta

Klikom na dugme "Snimi" snimamo.

Klikom na dugme "Odustani/Izlaz" prozor se zatvara i neće biti snimljeno.

Zatim unosimo novu stavku za knjiženje: npr. Račun od dobavljača sa pdv-om, Ulazni porez....

Primjer za kreiranje šeme knjiženja za dokument Kalkulacija na slici 4.

Slika 4. Primjer za kreiranje šeme knjiženja za dokument Kalkulacija

 

Na osnovu šeme knjiženja nakon prepisa stavki u Finansije iz Veleprodaje i Maloprodaje na brz i jednostavan način povlačimo dokumenta i knjižimo.

Knjižimo na osnovu onih parametara koje smo mi zadali u šemi knjiženja.