Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Konto. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće Konto.

Unos novog konta

Slika 1. Forma za masovni unos šifarnika konta

Ukoliko u prethodnom sistemu imate kontni plan koji želite da prenesete u TiramiSuERP sistem, potrebno je da Excel fajl prilagodite našem templejtu. Primjer templejta za unos možete vidjeti klikom na plavu strelicu. Nakon što kontni okvir iz prethodnog sistema prilagodite našem templejtu, moguće ga je importovati u TiramiSuERP sistem, klikom na dugme Choose File, a zatim na dugme Uvezi.

Klikom na dugme iznad stavki "Briši sva konta", brišu se sva konta iz šifarnika.

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog konta.  (Slika 2)

 

Slika 2. Forma za unos novog konta

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja Opis                
Šifra  Unijeti konto
Naziv  Unijeti naziv konta
Kratki naziv  Unijeti kratki naziv, nije obavezno polje
Vodi se profitnom centru  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po profitnom centru potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po profitnom centru, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za profitni centar.
Vodi se po mjestu troška  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po mjestu troška potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po profitnom centru, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za mjesto troška.
Vodi se po nosiocu troška  Ukoliko izaberemo da se konto vodi po nosiocu troška potrebno je čekirati DA. Ukoliko se konto vodi po profitnom centru, unosom ćemo biti u obavezi da popunimo i polje za nosioca troška.
Analitički / Sintetički

 Ovdje definišemo da li je konto analitičko ili sintetičko. Za TiramisuERP nije suštinski važno da li je analitički konto u stvari konto na koji se knjiži, a sintetički da je neka od nadređenih klasa koja ima analitička konta ispod sevbe ... to se automatski zaključuje i koristi u radu sistema.

Analitički konto treba da bude samo onaj konto za koji je prilikom knjiženja potrebno vezati komitenta (kupca ili dobavljača, banku ili sl.). Dakle, svim analitičkim kontima se prilikom knjiženja pridružuje odgovarajući komitent sa dokumenta koji se knjiži.

Ovo dovodi do zaključka da analitička konta trebaju biti samo konta kupaca, dobavljača, avansa, provizija i sl. a da sva ostala konta u sistemu trebaju biti "Sintetički konto".

Ukoliko se pogriješi pa se na primjer kontu PDV-a postavi da je analitički, nije veliki problem, ali izvještaj Kartica komitenta koji po defaultu prikazuje sve kartice za tog komitenta neće biti u sumi skroz tačan jer će pored analitike na kontu kupca na primjer 2020 prikazati i sekciju analitike knjiženja PDV-a za račune tog komitenta, a što nije relevantno. Naravno, ukoliko se kartica filtrira samo po kontu kupca biće tačna.

Ukoliko se desila greška prilikom migracije podataka, ili prilikom definsanja kontnog okvira, a uočili ste je nakon izvjesnog vremena obratite se našoj podršci kako bi ažurirali sva knjiženja i kako bi kartice komitenata kasnije bile preciznije - podrska@datadesign.me

Aktivni / Izveštajni  Ovdje definišemo da li je konto aktivno ili izvještajno.
Dugovni / Potražni  Ovdje definišemo da li je konto dugovno ili potražno.
Početno stanje  
Karakter  Ovdje definišemo karakter konta.
Valuta  Izaberemo valutu.

Klikom na dugme "Snimi" snimamo konto.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i konto neće biti snimljen.

Izmjena postojećeg konta

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje konta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg konta

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg konta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg konta

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.