Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulaz u carinski magacin– Prijem u carinski magacin. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojeće prijema u carinski magacin.

Unos novog prijema u carinski magacin

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog prijema.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog prijema

Slika 1. Forma za unos nove prijemnice

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja           

Opis                                 

Objekat

Carinski magacin

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko se vodi po profitnom centru

Mjesto troška

Biramo mjesto troška ukoliko se vodi po mjestu troška

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko se vodi po nosiocu troška

Dobavljač

Unosimo naziv dobavljača (Unosimo početno slovo ili riječ i pojaviće se padajući prozor, gdje možemo izabrati dobavljača, ukoliko je dobavljač već u šifarniku) 

Popust

Unosimo popust ukoliko je isti za sve artikle i ukoliko ga ima (na unosu novog artikla na prijemnici, se može izmijeniti rabat ukoliko je drugačiji od ovog u ovom polju)

Broj ul.dok.

Unosimo broj ulaznog dokumenta (računa)

Datum ul dok.

Unosimo datum ulaznog dokumenta (računa)

Broj dana

Broj dana za plaćanje

Neto f.iznos

Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa artikala.

Cijena u valuti bez pdv-a/ Cijena u valuti sa pdv-om

Biramo jednu od dvije opcije, u zavisnosti dal unosimo cijenu artikla sa ili bez pdv-a

Valuta

Biramo valutu

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu vezan za datu prijemnicu.

 

 

 Moguće je unijeti masovni unos artikala i ova mogućnost nam znatno olakšava i ubrzava proces unosa artikala na kalkulaciji. Potrebno je da Excel prilagodite našem templejtu. Primjer fajla za unos možete pogledati na početnom ekranu kada otvorimo prijemnicu za unos artikala. Klikom na plavu strelicu otvara se primjer fajla za masovni unos artikala, crvenom bojom su označena polja koja su obavezna i bez kojih sistem neće dozvoliti import. Potrebno je prvo unijeti podatke u zaglavlju kalkulacije i snimiti podatke. Nakon toga pojavljuje se dugme Choose File,u donjem desnom uglu. Sredjen Excel fajl po na našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi importujemo artikle na prijemnici.

 

Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.

 Slika 2. Forma za unos novog artikla na prijemu

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja                                                                                            

                                                                 Opis                                                                                                                                                                                                                         

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla.

Serija/rok

Unosimo seriju i u polju do, rok (ukoliko postoji za dati artikal)

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mjere

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere

Cijena u valuti

Unosimo cijenu u datoj valuti, u polju do nam aplikacija sama računa vrijednost cijene u evrima.

Popust% / Iznos u valuti

Unosimo popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam aplikacija računa iznos popusta-a u valuti.

Marža % / Iznos

Unosimo maržu u procentima (ukoliko ne unesemo maržu, kada unesemo prodajnu cijenu, aplikacija nam sama izračunava koliki je procenat marže). U polju do aplikacija nam sama izračunava iznos marže. Ukoliko je već definisana marža za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici.

Prodajna cijena / iznos

Ukoliko unesemo maržu, aplikacija nam sama obračunava prodajnu cijenu, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u evrima, ukoliko je valuta različita.

Carinska stopa

Ukoliko je već definisana carinska stopa za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici. Unosi se kao procenat bez znaka %.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Narudžbenice" , otvara se prozor za prepis narudžbenice ili prepis pojedinih stavki iz narudžbenice, slika 3.

Slika 3. Forma za prepis narudžbenice ili pojedinih stavki iz narudžbenice.

 

Forma za prepis narudžbenice ili samo odredjenih artikala iz narudžbenice se sastoji iz dva dijela i to: Spisak dokumenata i Stavke.

U dijelu "Spisak dokumenata" klikom na ikonicu    (u našem primjeru br.dokumenta za pregled je 10) pojavljuje se u drugom dijelu forme "Stavke", pregled stavki iz tog dokumenta. Štrikiranjem u "Spisku dokumenata" ikonicom   , možemo prepisati sve stavke sa odabranog dokumenta (Dobavljača).

A štrikiranjem odredjene stavke,klokom na ikonicu   , prepisuje se, stavka koju smo odabrali. U polju "Za isporuku" mozemo promijeniti količinu za isporuku u odnosu na onu koja je bila na dokumentu "Narudžbenica".

Klikom na " Zatvori " zatvramo formu.

 

Klikom na dugme " Troškovi" , otvara se prozor za unos troškova, slika 4.

Slika 4. Forma za unos troškova na prijemnici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis                                                       

Carina

Unosimo iznos carine. 

Špedicija

Unosimo iznos špedicije.

Akciza

Ukoliko je za dati artikal akcizna roba, unosi se procenat akcize bez znaka %

Prelevman

Ukoilko je za dati artikal predvidjen prelevman, unosimo procenat bez znaka %

Analiza

Ukoliko je radjena analiza za dati artikal, unosimo vrijednost iznosa.

Transport

Unosimo cijenu transporta.

Ostali troškovi

Unosimo ostale troškove, ukoliko ih ima.

 

 

Klikom na dugme " Preračunaj" obračunava nam sve troškove.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument se ne može više mijenjati.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument, možemo poništiti  klikom na dugme "Poništenje".

Posle ovjere dokumenta, pojavljuje nam se dugme "Obrada" klikom na njega, prijemnica se obradjuje finansiski.

 

Izmjena postojećeg prijema u carinski magacin
 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na prijemnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg prijema u carinski magacin

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojeće prijemnice. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
Brisanje postojećeg prijema u carinski magacin

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda prijemnice koja je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg prijema u carinski magacin

Klikom na sličicu    vrši se štampanje prijemnice.

 

 
Kopiranje postojećeg prijema u carinski magacin

Klikom na sličicu     vrši se kopiranje postojeće prijemnice. (Ukoliko nam je neka postojeća prijemnica slična novoj, možemo je iskopirati, ispraviti i snimiti kao novi dokument)