Funkcionalnost zbirnog naloga za servis biće objašnjena kroz primer imaginarne kompanije koja ima artikle raznovrsnih kategorija i servisira opremu za klijenta.

 

Preduzeće u svom šifarniku ima sledeću strukturu artikala odnosno stablo hijerarhije artikala.

 

Dobro organizovano stablo jedan je od preduslova za kasnije jednostavno korišćenje funkcionalnosti.

 

 

Na adresi Šifarnici/ Artikli/ Artikal kreiraćemo artikle (usluge)  za pregled elektronskih uređaja prema stablu:

 

Pregled audio opreme (HI-FI)

Pregled konzola (GAMING)

Pregled računara (PC)

Pregled televizora (TV)

 

 

Na adresi Šifarnici/ Artikli/ Artikal kreiraćemo jednu opštu uslugu TEHNIČKI PREGLED koja će biti osnov za normativ prema različitim kliljentima.

 

 

*Normativom je moguće definisati različite cene istih usluga prema klijentima jer cene mogu varirati od ugovora i tenderske dokumentacije.

 

**uslugu takođe ubacujemo u opšti cenovnik sa opštom cenom koja je univerzalna ali ukoliko imamo normativ za naručioca sistem će povlačiti cenu iz normativa

 

Na adresi Veleprodaja/ Ugovor za usluge/ Oprema za servis unosimo opremu koju komitenti imaju registrovanu.

 

*veoma je bitno voditi računa o serijskom broju pošto se sve promene i pregledi evidentiraju za serijski broj opreme.

 

Na adresi Šifarnik/ Artikli/ Normativ kreiramo Normativ za Tehnički pregled za klijenta KONSALTING DOO sa cenama

 

 

Na adresi Servis/ Nalog/ Nalog za servis zbirni kliknemo na "Novi unos"

 

 

Popunjavamo polje za komitenta i magacin i klik na "Snimi"

 

 

Snimanjem popunjenog zaglavlja sistem nam izlista svu registrovanu opremu klijenta

 

 

Čekiramo opremu klijenta koju želimo da servisiramo i kliknemo na "Potvrdi"

 

 

Klikom na "Potvrdi prijem" dajemo saglasnost sistemu da za izabranu opremu kreira zbirni nalog i omogući izabiranje usluga i delova

 

U delu za "Usluge" unosimo usluge tehničkog pregleda

 

U delu "Delovi" unosimo rezervne delove iz izabranog magacina

 

U delu "Usluge" pozivamo TEHNIČKI PREGLED i klik na "Snimi"

 

 

Čekiramo onu opremu za koju želimo da se primeni izabrana usluga.

 

Klik na "Dodaj stavke"

 

*ovo omogućuje da se različite vrste usluga izvrše prema različitoj opremi

 

Prema ranije definisanim kategorijama iz stabla artikala i kreiranom normativu sistem je prepoznao da imamo četiri televizora i jedan računar za pregled.

 

Cene su povučene iz normativa.

 

Pre overe naloga potrebno je izabrati jednog servisera koji je odgovoran za nalog.

 

 

Nakon overe možemo fakturisati nalog.

 

*nakon overe sistem automatski kreira otpremnicu koja će biti vezana za račun. Ukoliko koristimo opciju Zbirnog računa možemo više otpremnica vezati u jednu fakturu