I UNOS PREDRAČUNA/PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA 

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih Predračuna/Ponuda/Rezervacija/Reversa, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje Predračuna/Ponuda/Rezervacija/Reversa

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu podatke za predračun/ponudu/rezervaciju/revers na 2 načina: pojedinačno i uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba.

 

I način unosa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos Predračuna/Ponude/ Rezervacije/Reversa (slika 2).

Slika 2. Forma za unos Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa

U nastavku su pojašenjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa.

 

Naziv polja Opis
Vrsta dokumenta Biramo vrstu dokumenta: predračun, predračun oslobođen PDV-a, ponuda, ponuda oslobođena PDV-a, rezervacija, revers,  ugovor za isporuku.
Objekat Izabrati objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin, da bi ga sistem prepoznao. 
Rezervacija  Biramo jednu od dvije opcije: ima ili nema rezervaciju. Rezervacija omogućava da artikal koji trenutno nemamo na stanju rezervišemo za određeni objekat. Njegovim prijemom u magacin automatski se artikal dovodi na stanje u objekat za koji je rađena  rezervacija. Rezervaciju možemo poništiti nakon ovjere dokumenta, klikom na dugme “Poništi rezervaciju”. 
Profitni centar Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica). 
Mjesto troška Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. Mjesto troška se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).
Nosilac troška Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT. Nosilac troška je komercijalista. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga prvo unijeti na putanji Kadrovi – Zaposleni – Novi unos.  Kada smo ga unijeli kao zaposlenog, na putanji Šifarnici – Mjesta isporuke – Trgovački putnici ga unesemo i sačuvamo.
Komitent  Unijeti komitenta. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.  Klikom na ikonicu  otvara nam se novi prozor gdje možemo vidjeti detaljan pregled tog komitenta (koliko duguje, potražuje, saldo...). Ovaj pregled mogu imati klijenti koji koriste naš modul Finansije. Klikom na ikonicu  ažuriraće se cijene za komitenta. Klikom na ikonicu  otvara nam se  komitent u posebnom tab-u.
Mjesto isporuke  Mjesto isporuke nam sistem sam daje,  ukoliko je unijeto u šifarniku komitenata na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke. 
Preuzeo Unosimo ime i prezime osobe koja preuzima robu.
Način otpreme  Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijet u šifarniku komitenata, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke.
Rok isporuke  Izabrati datum za rok isporuke. 
Adresa/Telefon Kada unesete željenog komitenta, sistem će vam automatski prepisati adresu i telefon koju ste unijeli za komitenta, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci. 
Transakcija Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.
Popust Unijeti popust ukoliko ga ima.
Valuta/Kurs Odabrati valutu u kojoj se fakturiše roba i kurs. Kada odaberete valutu, sistem automatski unosi kurs.
Datum važenja Klikom na ovo polje otvara se calendar. Unosimo datum važenja dokumenta. 
Rok plaćanja  Unosimo rok plaćanja. 
Izvor (lead) U ovom polju možemo unijeti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem. Komitenti se unose na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent. 
Karakter ponude Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom na polje otvara nam se lista za odabir. Karakter ponude se unosi na putanji Šifarnici – Dokumenti – Karakter ponude.
Kalkulacija nabavne cijene Biramo jednu od dvije opcije: DA ili NE. 
Paritet/Mjesto pariteta Izaberemo paritet i u polju do unesemo mjesto pariteta. 
Komentari  Klikom na ovo dugme možemo unijeti komentar i komentar marketinga. Komentari nisu obavezni, ali ako želite da vam se sačuvaju komentari koje ste unijeli, dovoljno je da nakon unosa kliknete na x.

 

Klikom na  otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja                                

Opis                   

Naziv/Šifra/Kataloški      broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Naziv artikla za štampu 

Ovdje možemo unijeti naziv atrikla koji će se prikazivati na štampi dokumenta. Npr. naziv artikla dopunimo, ukoliko ima za tim potrebe.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja

Datum proizvodnje/Nedelja proizvodnje

Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje.

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji.  Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.

Alternativna j.m.

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt. JM

Unosimo količinu u alternativnim jedinicama mjere.

Marža %/RuC

Možemo unijeti maržu u procentima za dati artikal. Tada će nam sistem sam izračunati u sledećem polju cijenu bez PDV-a i cijenu sa PDV-om.

Cijena bez PDV-a

Ukoliko unesemo cijenu bez PDV-a, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu sa PDV-om.

Cijena sa PDV-om

Ukoliko unesemo cijenu sa PDV-om, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu bez PDV-a.

Popust % / Iznos

Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima 

Dodatni popust %/ Iznos

Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrijednost sa prvobitnim popustom.

 

Lokacija u skladištu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu

Carinska oznaka

Ukoliko je artikal uvozni, prilikom prijema robe i izrade ulaznog dokumenta – prijemnice možemo unijeti carinsku oznaku. Carinska oznaka se unosi na putanji Veleprodaja – ulazni dokumenti – prijemnica, forma za unos nove stavke. Ukoliko smo popunili  polje Oznaka prilikom izrade prijemnice, unosom tog artikla na ovaj dokument, sistem nam automatski prepisuje carinsku oznaku.

Opis

Ukoliko smo na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Osnovni podaci popunili polje Opis, sistem unosom artikla automatski prepisuje opis.

Kartica artikla

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na dugme “Izmjene u tabeli” možemo promijeniti podatke za unesene artikle.

Klikom na dugme “Prikaži filtere” otvaraju nam se filteri za lakše pretraživanje artikala.

Klikom na dugme  “Sakrij filtere” ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Duple šife” otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta.

Klikom na dugme “Detaljna pretraga artikala” otvara se forma za detaljnu pretragu artikala. 

Klikom na dugme “Unos stavki po kategorijama”  imamo mogućnost da unosimo artikle po kategorijama. Ovo nam olakšava unos artikala, jer umjesto pojedinačnog unosa artikala iz iste kategorije, u mogućnosti smo da za artikle iz iste kategorije definišemo željene količine i klikom na dugme “Snimi” ih unesemo.

Klikom na polje “PDF “ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta.

Klikom na polje “Predračun/ponuda/rezervacija/revers” biramo tip štampe koji želimo.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme “Poslati mejl” imamo mogućnost da šaljemo mejl komitentu direktno iz sistema. Prvo se na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća mora podesiti mail server, kako bi mogli da šaljete mejlove iz sistema. Sljedeći korak je da kod komitenata unesete mejl adrese, da putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci. Klikom na dugme “Poslati mejl” otvara nam se forma za unos teksta mejla i prikazuje nam se unesena mejl adresa za komitenta. Kada pošaljemo mejl, ovo dugme postaje crveno, kako bi znali da smo mejl poslali.

Nakon što smo unijeli sve potrebne podatke, odabrali format dokumenta i tip štampe, možemo pristupiti ovjeri dokumenta. Dokument se ovjerava klikom da dugme “Ovjeri”.

 

Na osnovu kreiranog dokumenta možemo:

 

  • napraviti otpremnicu;
  • napraviti narudžbenicu;
  • napraviti račun;
  • napraviti nalog za proizvodnju.

 

Klikom na dugme “Akcije” možemo izabrati koji od navedenih dokumenata želimo da kreiramo.

Ukoliko ste odlučili da od kreiranog Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa ne želite da kreirate neki drugi dokument (npr. kreirani predračun ne želite da fakturišete) možete pristupiti realizaciji dokumenta (klikom na dugme “Realizacija”). Realizovan dokument ne možemo mijenjati, niti mu vraćati status, možemo ga samo poništiti.

Ovjereni dokument ne možemo mijenjati, ali mu možemo vratiti status klikom na dugme “Vraćanje statusa”.  Ovjereni dokument možemo i poništiti klikom na dugme “Poništenje”.

Dokument Ugovor za isporuku će u nastavku biti posebno objašnjen. Tim dokumentnom imamo mogućnost da definišemo količinu robe koju treba da isporučimo određenom komitentu na osnovu dobijenog tendera. Na ovom dokumentu unosimo količinu koja je tenderom definisana za isporuku. Ukoliko na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers, kliknemo na “Novi unos” i kao vrstu dokumenta odaberemo  Ugovor za isporuku, otvara nam se sljedeća forma (slika 4).

Slika 4. Forma za unos Ugovora za isporuku

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos Ugovora za isporuku:

 

Trajanje ugovora u mjesecima

Unesemo trajanje ugovora u mjesecima.

Datum važenja

Sistem vam sam podesi datum važenja, na osnovu trajanja ugovora u mjesecima.

Period fakturisanja u mjesecima

Unosimo period fakturisanja u mjesecima.

Rok plaćanja

Unosimo rok plaćanja.

 

Ostala polja i funkcionalnosti  su objašnjene u gornjem dijelu.

Kada popunite sva potrebna polja, unesete artikal (ili artikle) koji su predmet tendera, definišite njihovu količinu, možete ovjeriti dokument. Kako se kod tendera isporuka dogovorene količine artikala vrši sukcesivno, sistem vam omogućava da pratite koliko je od definisane količine isporučeno, i koliko je ostalo. U nastavku će biti objašnjeno i kako.

Na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Otpremnica, pristupamo kreiranju otpremnice. Nakon što popunimo tražena polja, klikom na dugme Prethodni dokument otvaraju nam se svi dokumenti za tog komitenta (predračun, ponude, rezervacije, reversi, ugovori za isporuku). Kliknemo na Ugovor za isporuku koji smo unijeli  i unesemo količinu za isporuku. U polju do možete vidjeti koliko je ostalo za isporuku, ali I koja je količina artikala na zalihama (slika 5). Klikom na ikonicu “Prepiši stavku” unosimo artikal i željenu količinu u tabelu.