Šifarnik se otvara kroz menu, klikom na stavku Šifarnici – eCommerce– Web strane. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novih, izmjena ili brisanje postojećih web strana.

Unos nove web strane

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove web strane.(Slika 1)

Slika1. Forma za unos nove web strane

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis             

Naziv web strane

Unosimo naziv web strane

Jezik

Na kojem jeziku na sajtu se prikazuje web strana

Redni br.

pod kojim rednim brojem se prikazuje web strana

Datum objave

Datum kada želimo da nam web strana bude objavljena

U donjem dijelu prozora prazna bijela površina nam služi za unos texta i slike.

Klikom na dugme "Snimi" čuvamo izmjene u bazi.

Izmjena postojeće web strane

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o  web strani. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće web strane

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće web strane. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće web strane

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda, odnosno web stranu koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.