Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Kompenzacija.

Unos nove kompenzacije

 

Slika 1. Forma za unos i izmjenu kompenzacije

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja  Opis polja
Komitent Unesemo komitenta 
Br.dok./Dat.dok. Broj dokumenta sistem sam definiše, ovo je broj za kompenzaciju koju mi kreiramo komitentu. Datum dokumenta unosimo.
Br.ul.dok./ Dat.ul.dok. Broj ulaznog dokumenta je broj kompenzacije koju nam je komitent poslao. Datum prepisujmo takodje sa kompenzacije koju je poslao komitent.
Aktivnost Unosimo aktivnost. Aktivnost smo kreirali u šifarniku finansija. Ako kreiramo aktivnost, npr, kompenzacija, imaćemo priliku da povučemo kompenzacije na nalog za knjiženje pomoću ove aktivnosti.
Konto duguje Unosimo konto za duguje
Konto potražuje Unosimo konto za potražuje
Ukupno duguje za povezivanje Ovo polje se samo popuni kada iščekiramo iznose za kompenzaciju. 
Ukupno potražuje za povezivanje Ovo polje se samo popuni kada iščekiramo iznose za kompenzaciju. 
Iznos Možemo unijeti iznos za kompenzaciju, klik na dugme "Izaberi stavke" sistem sam izabere stavke za povezivanje, zatim na dugme "Poveži stavke" , i klik na dugme "Ovjera" kompenzacija je završena do kraja i može se povući u nalog za knjiženje. 

Pregled stavki za kompenzaciju, klikom na ovo dugme otvara se pregled stavki za komenzaciju.

Poveži stavke, kada izaberemo stavke za kompenzaciju (ručno isčekiramo stavke za kompenzaciju ili sistem sam izabere klikom na dugme "Izaberi stavke"), klikom na ovo dugme stavke se povezuju.

Izaberi sve stavke, klikom na ovo dugme sistem sam izabere stavke za povezivanje.

Izbriši sve stavke, klikom na ovo dugme izabrane stavke za kompenzaciju se brišu.

Primjer popunjene kompenzacije je na slici br.2.

 

Slika 2. Primjer popunjene kompenzacije