I UNOS NALOGA ZA ISPORUKU

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih naloga za isporuku, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Nalog za isporuku (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje naloga za isporuku

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu podatke za nalog za isporuku na 2 načina: pojedinačno i uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba.

I način unosa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos naloga za isporuku (slika 2).

Slika 2. Forma za unos naloga za isporuku

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos naloga za isporuku:

Naziv polja Opis
Objekat Izabrati objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin, da bi ga sistem prepoznao. 
Profitni centar Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica). 
Mjesto troška Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. Mjesto troška se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).
Nosilac troška Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT. Nosilac troška je zaposleni. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga prvo unijeti na putanji Kadrovi – Zaposleni – Novi unos.  
Komitent  Unijeti komitenta. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.  Klikom na ikonicu   otvara nam se novi prozor gdje možemo vidjeti detaljan pregled tog komitenta (koliko duguje, potražuje, saldo...). Ovaj pregled mogu imati klijenti koji koriste naš modul Finansije. Klikom na ikonicu   ažuriraće se cijene za komitenta. 
Mjesto isporuke  Mjesto isporuke nam sistem sam daje,  ukoliko je unijeto u šifarniku komitenata na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke. 
Način otpreme  Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijet u šifarniku komitenata, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mjesto isporuke.
Rok isporuke  Izabrati datum za rok isporuke. 
Adresa/Telefon Kada unesete željenog komitenta, sistem će vam automatski prepisati adresu i telefon koju ste unijeli za komitenta, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci. 
Transakcija Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.
Popust Unijeti popust ukoliko ga ima.
Valuta Odabrati valutu u kojoj se fakturiše roba i kurs. Kada odaberete valutu, sistem automatski unosi kurs.
Datum važenja Klikom na ovo polje otvara se kalendar. Unosimo datum važenja dokumenta. 
Rok plaćanja  Unosimo rok plaćanja. 
Izvor (lead) U ovom polju možemo unijeti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem. Komitenti se unose na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent. 
Karakter ponude Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom na polje otvara nam se lista za odabir. Karakter ponude se unosi na putanji Šifarnici – Dokumenti – Karakter ponude.
Kalkulacija nabavne cijene Biramo jednu od dvije opcije: DA ili NE. 
Paritet/Mjesto pariteta Izaberemo paritet i u polju do unesemo mjesto pariteta. 
Komentari  Klikom na ovo dugme možemo unijeti komentar i komentar marketinga. Komentari nisu obavezni, ali ako želite da vam se sačuvaju komentari koje ste unijeli, dovoljno je da nakon unosa kliknete na x.

 

 Klikom na   otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja                                

Opis                   

Naziv/Šifra/Kataloški      broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Naziv artikla za štampu 

Ovdje možemo unijeti naziv atrikla koji će se prikazivati na štampi dokumenta. Npr. naziv artikla dopunimo, ukoliko ima za tim potrebe.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja

Datum proizvodnje/Nedelja proizvodnje

Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje.

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji.  Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.

Alternativna j.m.

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt. JM

Unosimo količinu u alternativnim jedinicama mjere.

Marža %/RuC

Možemo unijeti maržu u procentima za dati artikal. Tada će nam sistem sam izračunati u sledećem polju cijenu bez PDV-a i cijenu sa PDV-om.

Cijena bez PDV-a

Ukoliko unesemo cijenu bez PDV-a, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu sa PDV-om.

Cijena sa PDV-om

Ukoliko unesemo cijenu sa PDV-om, program nam sam izračunava maržu u procentima i cijenu bez PDV-a.

Popust % / Iznos

Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima.

Dodatni popust %/ Iznos

Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrijednost sa prvobitnim popustom.

 

Lokacija u skladištu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu .

Carinska oznaka

Ukoliko je artikal uvozni, prilikom prijema robe i izrade ulaznog dokumenta – prijemnice možemo unijeti carinsku oznaku. Carinska oznaka se unosi na putanji Veleprodaja – ulazni dokumenti – prijemnica, forma za unos nove stavke. Ukoliko smo popunili  polje Oznaka prilikom izrade prijemnice, unosom tog artikla na ovaj dokument, sistem nam automatski prepisuje carinsku oznaku.

Opis

Ukoliko smo na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Osnovni podaci popunili polje Opis, sistem unosom artikla automatski prepisuje opis.

Kartica artikla

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Kada unesemo sve podatke, pristupamo ovjeri dokumenta. Klikom na dugme “Ovjera” ovjeravamo dokument.

Kreiranjem naloga za isporuku i njegovom ovjerom,  br. naloga za izdavanje se automatski kreira (popunjava se polje br. naloga za izdavanje, u zaglavlju naloga za isporuku). Na putanji Veleprodaja – Izdavanje iz magacina – Nalog za izdavanje i povrat artikala možete pronaći kreirani nalog za izdavanje. Na osnovu njega možete izraditi otpremnicu i fakturu.

II način unosa 

Korisnik TiramISu ERP sistema pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos artikala u sistem, ima i mogućnost masovnog importa podataka. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Možete preuzeti Template za ostala izlazna dokumenta (klikom na   Primjer fajla za unos), na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Ostali izlazni dokumenti.

Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezne kolone su:

  • Šifra;
  • Količina.

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 4). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati. 

Slika 4. Nalog za isporuku, masovni import podataka

Klikom na dugme „Uvezi listu“ korisnici kod kojih je urađena instalacija POS aplikacije na handheld uređajima, imaju mogućnost da skeniranjem QR kodova prave liste i uvezu ih uz pomoć ovog dugmeta.

II IZMJENA POSTOJEĆEG NALOGA ZA ISPORUKU

Klikom na ikonicu   otvara se forma za mijenjanje podataka o dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III  PREGLED  POSTOJEĆEG NALOGA ZA ISPORUKU

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg dokumenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG NALOGA ZA ISPORUKU

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

V  ŠTAMPANJE POSTOJEĆEG NALOGA ZA ISPORUKU

Klikom na ikonicu   vrši se štampanje dokumenta.

 

VI KOPIRANJE POSTOJEĆEG NALOGA ZA ISPORUKU

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta.