I UNOS PODATAKA O PREDUZEĆU

Unos podataka o preduzeću ili njihovo ažuriranje (PIB, PDV, Adresa, telefon, Žiro račun) se može uraditi na putanji Šifarnici → Opšti šifarnici → Preduzeća.

Slika 1. Opcije za podešavanje preduzeća

Prva u nizu ikonica koju vidimo na kraju reda je ikonica Prikaži za unos Profitnog centra i Mjesta troška

Njenim odabirom definišu se profitni centri (organizacione jedinice preduzeća) i mjesta troška.

Klikom na se otvaraju sljedeća polja  (slika br. 2):

Slika 2. Forma za unos profitnog centra i mjesta troška

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos profitnog centra i mjesta troška (slika 2).

 

Naziv preduzeća

 Opis

Naziv organizacione jedinice

Profitni centri nisu obavezni, osim u slučaju kada preduzeće vodi obračun zarada kroz naš sistem i ukoliko je potrebna analitika troškova po PC-u (organizacionoj jedninici preduzeća). U tom slučaju je potrebno unijeti profitne centre, npr. na nivou preduzeća, ako postoji samo potreba za unošenje jedne Opštine. Sa ovog ekrana vuče podatke za obračun zarada koji se odnose na računanje prireza na porez. Ukoliko unesete profitne centre i mjesta troška, bićete u prilici da troškove i profit dijelite na npr. Upravu, Kancelarija direktora, Prodaja i ostalo. Na osnovu tih podataka imate detaljnije izvještaje.

Naziv kratki

Ovdje unosimo kratki naziv organizacione jedinice.

Šifra / Vrsta org.jedinice

Dodjeljujemo šifru organizacionoj jedinici / U polju do biramo profitni centar ili mjesto troška u zavisnosti šta kreiramo.

 Tip preduzeća

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Šifra djelatnosti

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Matični broj

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Fiskalni kod

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Sertifikat

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 PIB/PDV

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Valuta/Saldo

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Broj redova

Broj redova je broj dokumenata koji želimo da se prikazuju na ekranima. Po defaultu je unešen broj reova 20

 Kontakt osoba

Kontakt osoba koja je zadužena za profitni centar ili mjesto troška.

Telefon kontakt osobe

Unosimo telefon kontakt osobe.

 Ovlašćeno lice

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 JMB ovlašćenog lica

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

Telefon ovlašćenog lica

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Adresa

Unosimo adresu.

 Adresa 2

Unosimo drugu adresu.

 PTT/Opština

Unosimo poštanski broj / Unosimo opštinu. Opština je obavezno polje za profitne centre, ako se obračun zarada knjiži kroz TiramiSuERP sistem.

 Grad

Unosimo grad.

 Država

Unosimo državu.

 Telefon/Fax

Unosimo telefon.

 E-mail

Unosimo e-mail.

 Website

Unosimo website.

 Slanje sumarnog izvještaja

Ovi podaci nam nisu potrebni za mjesto troška i profitni centar.

 Status

Ukoliko profitni centar ili mjesto troška više ne koristimo moguće ga je proglasiti neaktivnim, a samim tim se neće pojavljivati u pretragama.

 Napomena

Unosimo napomenu za administratora.

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka o preduzeću. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi. Prilikom otvaranja preduzeća se unesu osnovni podaci (PIB i adresa), a ostale relevantne podatke korisnik sistema upisuje naknadno (PDV broj, Telefon/Fax, E-mail..)

Slika 3. Popunjavanje podataka koji će se naći na dokumentima

 

II UNOS I IZMJENA ŽIRO RAČUNA PREDUZEĆA

Klikom na ikonicu Žiro račun vrši se unos i izmjena Žiro računa preduzeća.

 

Klikom na  otvara se dio u sistemu koji se odnosi na Žiro račun. Da biste uspješno unijeli broj žiro računa, neophodno je da prije unosa ovog podatka na putanji Šifarnici→ Komitenti→ Komitent unesete banku kod koje imate otvoren žiro račun. Kada banku unosite kao komitenta, potrebno je kod polja Banka odabrati DA. Kada to odradite i vratite se na unos Žiro računa preduzeća, sistem će vam ponuditi banku koju ste unijeli (ili više njih, za slučaj da imate veći broj žiro računa kod različitih banaka). Posebno se unose obični i devizni Žiro računi preduzeća. Nakon unosa podataka kliknete na dugme snimi (ili ažuriraj, kada želite da izvršite neku izmjenu).

Slika 4. Unos podataka o Žiro računu

Ukoliko korisnik koristi naš modul Finansije potrebno je da se i popune polja Konto i Aktivnost. U suprotnom ova polja se mogu preskočiti.

Ukoliko preduzeće ima više žiro računa kroz Novi unos koristeći putanju koja je već navedena, evidentiraće svaki. Ukoliko imamo više žiro računa koje želimo da se prikažu na memorandumu dokumenata, potrebno je definisati redni broj prikaza žiro računa. Ovo polje može biti prazno, ako preduzeće ima samo jedan žiro račun.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG PREDUZEĆA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg preduzeća. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG PREDUZEĆA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda, odnosno preduzeća koje ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.