PREGLED ARTIKALA PO OBJEKTIMA

 

Pregled artikala po objektima moguć je na putanji:  Šifarnici → Artikli → Pregled artikala po objektima (slika 1).

Slika 1. Putanja za pregled artikala po objektima

 

 U nastavku su pojašnjenja polja koja se popunjavaju (slika 1), kako bi pregled artikala po objektima bio omogućen:

 

Naziv polja

 Opis polja

 Vrsta magacina

 Izabrati vrstu magacina (tj. Objekta) : Veleprodajni ili Maloprodajni, a možemo uvrstiti oba ili neki od ova dva isključiti na  klikom na "x" .

 Objekat

 Izabrati objekat ili više objekata (objekte koje smo unijeli je moguće isključiti klikom na "x" ) Ukoliko ne izaberemo objekat, daće  nam sve objekte iz veleprodaje (ukoliko smo u prethodnom polju izabrali veleprodaju) ili sve objekte iz  maloprodaje  (ukoliko smo u prethodnom polju izabrali maloprodaju).

 Proizvodjač

 Ukoliko izaberemo proizvodjača, daje nam artikle iz objekata koje smo izabrali u prethodnim poljima, samo od tih ili više  proizvodjača koje smo izabrali u ovom polju (proizvodjače koje smo unijeli je moguće isključiti klikom na "x" ). Ukoliko preskočimo ovo  polje, uzeće u obzir sve proizvodjače sa parametrima koje smo izabrali u drugim poljima.

Dobavljač

Ukoliko izaberemo dobavljača, daje nam artikle iz objekata koje smo izabrali u prethodnim poljima, samo od tih ili više dobavljača koje smo izabrali u ovom polju (dobavljače koje smo unijeli je moguće isključiti klikom na "x" ). Ukoliko preskočimo ovo  polje, uzeće u obzir sve dobavljače sa parametrima koje smo izabrali u drugim poljima.

Podrazumijevani dobavljač

Unosimo podrazumijevane dobavljače (jednog ili više). To je naš stalni dobavljač, koji nas snadbijeva određenim artiklom. Dobavljače koje smo unijeli je moguće isključiti klikom na "x" .

 Kategorija  artikla

 Ukoliko izaberemo neku kategoriju artikala (npr. bijela tehnika) , daje nam artikle iz objekata koje smo izabrali u prethodnim poljima, samo artikle iz te kategorije koju smo izabrali u ovom polju (kategorije koje smo unijeli je moguće isključiti klikom na "x" ). 

 Artikal

 Ukoliko izaberemo određeni artikal, vrši nam pretragu tog artikla koji smo unijeli u svim objektima koje smo unijeli u  prethodnim poljima.

Broj prikazanih 

Broja artikala koji nam se prikazuje po strani.

 

Klikom na šifru za određeni artikal, otvara se prozor, tj.kartica artikla.

​Klikom na ikonicu "Pregledaj" na osnovu unijetih podataka sistem vrši pretragu artikala po objektima koje smo naznačili.

Klikom na ikonicu "Prikaži filtere" prikazuje nam filtere za lakšu pretragu. 

Klikom na ikonicu "Sakrij filtere" vraća nam prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na ikonicu  "Štampa", preuzimamo excel fajl sa pregledom artikala po objektima. Isti možemo prilagođavati potrebama i štampati.