Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Blagajna promjena. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojeće promjene blagajne.

Unos nove promjene blagajne

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos nove promjene blagajne  (Slika 1)

Slika 1.  Forma za unos nove promjene na blagajni

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Naziv promjene blagajne

Unosimo naziv promjene na blagajni ( npr.dnevnice na službenom putu )

Tip

Izabrati tip: ulaz ( ukoliko se unosi novac u blagajnu ) ili izlaz ( ukoliko se uzima novac iz blagajne )

Konto

Izabrati konto sa kojim knjižimo blagajnu

Devizni konto

Izabrati devizni konto sa kojim knjižimo blagajnu

Blagajna pazara Dal se promjena odnosi na blagajnu pazara izabrati Da ili Ne

Status

Status može biti aktivan ili neaktivan.

 

Klikom na dugme "Snimi" snimamo aktivnost.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Izmjena postojeće promjene blagajne

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na promjeni blagajne. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojeće promjene blagajne

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće promjene blagajne. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojeće promjene blagajne

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.