I UNOS NOVOG NAČINA OTPREME

Unos novog načina otpreme, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Način otpreme (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih načina otpreme

Klikom na ikonicu otvara se forma za unos novog načina otpreme (slika 2).

  

Slika 2. Forma za unos načina otpreme

Popunjava se naziv novog načina otpreme.

Klikom na dugme "Snimi" snimamo aktivnost.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

  II IZMENA POSTOJEĆEG  NAČINA OTPREME

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o postojećem načinu otpreme. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG  NAČINA OTPREME

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg načina otpreme. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG NAČINA OTPREME

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.