Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Parametri za bilans. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećih parametara za bilans.

 

Unos novih parametara za bilans

 

Podešavanjem parametara za bilans podešavamo izvještaje Bilans stanja i Bilans uspjeha, koje nakon podešavanja možemo vidjeti na putanji Finansije/Bilansi/Bilans stanja i uspjeha.

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novih parametara za bilans stanja i uspjeha.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za podešavanje bilansa stanja i uspjeha

 

Kada se unesu podaci za naziv, klikom na ikonicu  otvara se prozor za podešavanje konta, slika 2.

Slika 2. Forma za unos konta u odredjeno polje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 Opis

 Rbr.

 Unosimo pod kojim rednim brojem se prikazuje na izvještaju vrijednost.

 Grupa računa

 Unosimo koju grupu računa koja će da bude na izvještaju.

 Pozicija

 Unosimo naziv pozicije koja sadrži grupu računa

 Redni broj

 Unosimo redni broj pod kojim se prikazuje ova grupa računa.

 Uključena grupa konta

 Unosimo grupu konta koja ulaze u ovu poziciju. Ukoliko unosimo 020 sistem će nam pokupiti sva konta koja počinju sa 020. U šifaniku konta moraju biti unešena kako bi imali opciju ovdje da ih dodamo.

 Isključena grupa konta

 Unosimo konta koja treba isključiti iz ove pozicije. Ukoliko smo u prethodnom polju unijeli 020, sistem nam kupi sva konta koja počinju sa 020, a u ovom polju možemo unijeti konto koje treba biti isključeno iz te grupe, na primjer 0203 i sistem ga neće uvrstiti.

 Tip konta

 Unosimo koja konta uzima u obzir, dugovno, potražno ili oba.

 Vrsta dokumenta

 Koju vrstu dokumenta uzima u obzir. ovo polje nije obavezno.

 Stil fonta

 Biramo stil fonta na samom izvještaju.

 Znak

 Biramo dal vrijednost treba da bude pozitivna (1) ili negativna (-1)

 

Parametre možemo mijenjati kao i na ostalim dokumentima, klikom na olovčicu, ili pregledati samo na lupu.

Parametre nije potrebno unosti jedan po jedan, taj dio je u sklopu finansija po zakonskoj regulativi popunjen, a vi ga po potrebi možete mijenjati na način koji je objašnjen.

Ukoliko imate više preduzeća, nakon Vašeg ažuriranja možemo ga iskopirati na preduzeće koje želite.