I UNOS NOVE DEKLARACIJE

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih deklaracija, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Deklaracije  (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih deklaracija

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unose deklaracije na 2 načina: pojedinačno ili uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba načina.

I način unosa

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos deklaracije (slika 2).

Slika 2. Forma za unos deklaracije

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos deklaracije:

Naziv polja

Opis polja

Datum štampe

Unijeti datum štampe deklaracije.

Broj dokumenta

Ukoliko hoćemo da prepišemo stavke nekog dokumenta, ovdje biramo dokument čije stavke prepisujemo.  Klikom na dugme „Prepis dokumenta“ vršimo prepis.

Objekat 

Biramo objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.

Popust

Unosimo popust.

Koristi količinu

Ukoliko izaberemo Ne, program nam sam generiše jednu deklaraciju za štampanje. Ukoliko je setovano DA, štampaće se za svaki artikal onoliko deklaracija koliko je upisano u polje količina.

Opis

Unosimo opis deklaracije.

Status

Po defaultu uneseno „U izradi“.

 

Nakon što snimimo zaglavlje, možemo izvršiti prepis dokumenta, klikom na dugme „Prepis dokumenta“.

Klikom na „Novu stavku“ otvara se Forma za unos novih stavki za štampu deklaracija (slika 3).

Slika 3. Forma za unos novih stavki za štampu deklaracija

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos novih stavki za štampu deklaracija (slika 3).

 

Naziv polja

Opis polja

Artikal

Unosimo šifru ili naziv artikla.

Boja/Varijanta/Veličina

Unosimo boju/ varijantu/ Unosimo veličinu. Tip atributa se definiše na putanji na Šifarnici – Artikli – Tip atributa. Atribut se unosi na  putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.  

Proizvodjač/Adresa proizvođača

Ukoliko je u šifarniku artikala unesen proizvodjač (proizvođač se unosi na tab-u Osnovni podaci), program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije, možemo unijeti sami proizvodjača / Unosimo adresu proizvođača.

Dobavljač

Ukoliko je u šifarniku artikala unešen dobavljač (dobavljač se unosi na tab-u Osnovni podaci),  program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije,  možemo unijeti sami dobavljača. 

Zemlja porijekla

Ukoliko je u šifarniku artikala unesena Zemlja porijekla (zemlja porijekla se unosi na tab-u Osnovni podaci), program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije, možemo unijeti sami Zemlju porijekla. Napomena: Da bi sistem prepoznao zemlju porijekla, moramo unijeti državu. Država se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.

Rok upotrebe

Ukoliko je u šifarniku artikala unesen Rok upotrebe (vijek trajanja, tab Kataloški podaci), program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije možemo unijeti sami rok upotrebe. 

Način upotrebe

Ukoliko je u šifarniku artikala unešen Način upotrebe (način upotrebe se unosi na tab-u Kataloški podaci), program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije, možemo unijeti sami način upotrebe. 

Opis

Ukoliko je u šifarniku artikala unesen Opis (opis se unosi na tab-u Osnovni podaci), program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije, možemo sami unijeti opis.

Rbr

Redni broj deklaracije koja se štampa.

Količina

Ukoliko smo izabrali u zaglavlju za "Koristi količinu" DA, ovdje unosimo broj deklaracije za štampu. Ukoliko smo izabrali NE, ovdje će automatski biti 1 deklaracija za štampu.

EAN

Bar kod, ukoliko ga ima.

MP cijena

Daje nam veleprodajnu cijenu, mi prekucavamo cijenu koju želimo da nam bude na deklaraciji.

MP cijena stara

Dodajemo ukoliko je potrebna za deklaraciju.

Reklamacioni rok

Ukoliko je u šifarniku artikala unešen Reklamacioni rok, program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije možemo unijeti sami Reklamacioni rok. 

Godina uvoza

Ukoliko je u šifarniku artikala unesena Godina uvoza, program nam sam povlači taj podatak. Ukoliko nije možemo unijeti sami godinu uvoza. 

Valuta

Automatski je izabrana valuta preduzeća,  ukoliko je potrebno može se prekucati.

Popust za gotovinu

Ukoliko ima popust za odredjeni artikal ovdje ga unosumo  (Npr. kucamo 15% za 15 procenata popusta).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

II način unosa

Korisnici TiramISu ERP sistema, pored mogućnosti da pojedinačno kreiraju deklaracije, imaju i mogućnost masovnog importa. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Nakon što se korisnik uloguje na sistem i odabere modul „Šifarnici“, potrebno je da odabere opciju „Deklaracije“, iz menija „Artikli“. Nakon što ste odabrali navedenu putanju, imate mogućnost da preuzmete „Primjer fajla za unos“ (slika 4). Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti.  Obavezne kolone su:

 

  • Šifra;
  • Kolona.

 

Slika 4. Masovni import deklaracija, primjer fajla za unos

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem.

Kliknete na dugme„Choose file“ (slika 5) odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 5). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prikazati u deklaraciji.