I UNOS NOVOG PRENOSA U MALOPRODAJU 

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih prenosa u maloprodaju, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Prenos u maloprodaju  (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih prenosa

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu artikle za prenos u maloprodaju na 2 načina: pojedinačno i uz pomoć masovnog importa.  U nastavku će biti objašnjena oba.

I način unosa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos prenosa u maloprodaju  (slika 2).

Slika 2. Forma za unos prenosa u maloprodaju

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz zaglavlja Forme za prenos u maloprodaju  (slika 2).

Naziv polja

Opis                 

Objekat

Biramo veleprodajni objekat iz kojeg se vrši prenos. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.

Objekat isporuke

Biramo maloprodajni objekat koji prima robu iz veleprodajnog magacina. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin.

Profitni centar

Biramo profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Mjesto troška

Biramo mjesto troška, ukoliko se vodi po MT. MT se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća, plava strelica.

Nosilac troška

Biramo nosioca troška, ukoliko se vodi po  NT

Prethodni dokument

Unosimo broj trebovanja za prepis (možemo prepisati sve stavke sa trebovanja klikom na dugme" Prepis" ).

Broj prijemnice

Ukoliko vršimo prenos kompletne robe koja je na  prijemnici u veleprodajnom magacinu, mozemo prepisati sve artikle, tako što ćemo unijeti broj prijemnice i prepisati sve stavke klikom na " Prepis". Prije prepisa moramo snimiti klikom na dugme "Snimi". Takođe se prepisane stavke mogu korigovati (promijeniti količinu ili izbrisati neke stavke).

Komentar

Unosimo komentar ili napomenu za dokument.

Valuta

Biramo valutu.

Nakon što snimimo zaglavlje, klikom na dugme „Prepis“ možemo prepisati stavle (artikle) sa unesene prijemnice ilii trebovanja.  Kada smo prepisali stavke, možemo izbrisati neke stavke koje nisu za  prenos u maloprodaju ili promijeniti količinu.

Klikom na   otvara se forma za unos artikala koje želimo da prenesemo u maloprodaju.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja

 Opis          

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.

Serija / Rok

Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja. 

Datum proizvodnje/ Nedelja proizvodnje

Unosimo datum i nedelju proizvodnje, ukoliko se vodi evidencija o tome.Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje. 

Veličina/Boja/Varijanta

Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Prije toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih unijeti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.

Alternativna jedinica mjere

Ukoliko postoji alternativna jedinica mjere za artikal možemo je izabrati.

Količina u alt.JM

Unosimo količinu koja je za prenos.

Lokacija u objektu

Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo unijeti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu

Carinska oznaka

Unosimo carinsku oznaku.

Kartica artikla 

Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

Klikom na dugme „Prikaži filtere“ nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.

Klikom na dugme  “Sakrij filtere” ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Duple šife” otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta.

Klikom na dugme “Detaljna pretraga artikala” otvara nam se forma za detalljnu pretragu artikala.

Klikom na polje “ PDF “ u gornjem lijevom uglu biramo format dokumenta.

Klikom na polje “Prenos u maloprodaju” biramo tip štampe koji želimo.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Nakon što unesemo sve potrebne podatke, podesimo tip štampe i format dokumenta, pristupamo ovjeri dokumenta.

Klikom na dugme "Ovjera", automatski se kreira isti takav dokument u maloprodajnom objektu koji smo odabrali. Kada roba stigne, taj dokument treba ovjeriti i na taj način objekat zadužiti sa tim artiklima. Ovo možete odraditi na putanjii Maloprodaja – Ulazni dokumenti – Prenos iz veleprodaje.

Nakon što ovjerimo dokument i količinski dovedemo robu na stanje, pristupamo obradi dokumenta, klikom na dugme  ”Obrada".

 Ukoliko su vašem preduzeću Ovjera i Obrada  razdvojene, na pregledu prenosa potrebno je periodično kliknuti "Obrada" da bi obradio i finansijski zalihe. Klikom na ovo dugme će biti obrađeni svi prenosi sa neobrađenim statusom.

Ovjeren i obrađen  dokument ne možemo mijenjati. Dokument možemo poništiti klikom na dugme  ”Poništenje”

Klikom na dugme “Ručno knjiženje” možemo proknjižiti

 

II način unosa

Korisnik TiramISu ERP sistema pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos artikala za prenos u sistem, ima i mogućnost masovnog importa podataka. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Preuzimate Template za import prenos iz VP u MP (Primjer fajla za unos, slika 4) . Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezne kolone su:

  • Šifra;
  • Količina.

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 4). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati.

Slika 4. Prenos iz VP u MP, masovni import podataka

Klikom na dugme „Uvezi listu“ korisnici kod kojih je urađena instalacija POS aplikacije na handheld uređajima, imaju mogućnost da skeniranjem QR kodova prave liste i uvezu ih uz pomoć ovog dugmeta.

II IZMJENA POSTOJEĆEG PRENOSA U MALOPRODAJU 

Klikom na ikonicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na prenosu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG PRENOSA U MALOPRODAJU

Klikom na ikonicu     otvara se forma za pregled postojećeg prenosa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
IV BRISANJE POSTOJEĆEG PRENOSA U MALOPRODAJU

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda prenosa koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

V ŠTAMPANJE PRENOSA U MALOPRODAJU

Klikom na ikonicu    vrši se štampanje prenosa.


VI KOPIRANJE POSTOJEĆEG PRENOSA U MALOPRODAJU 

Klikom na ikonicu    vrši se kopiranje postojećeg prenosa.