Nalog za proizvodnju se otvara kroz meni, klikom na stavku Veleprodaja – Proizvodnja– Nalog za proizvodnju. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmena, brisanje ili kopiranje postojećeg naloga za proizvodnju.

 

 

Unos novog naloga za proizvodnju

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog naloga za proizvodnju.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog naloga za proizvodnju

 Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja    

Opis          

Vrsta dokumenta

Biramo vrstu dokumenta

Datum dokumenta

Biramo datum dokumenta

Objekat proizvoda

Biramo objekat za gotov proizvod

Objekat sirovina

Biramo objekat sirovina

Profitni centar

Biramo profitni centar ukoliko se vodi po PC

Mesto troška

Biramo mesto troška ukoliko ga ima ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Biramo nosioca troška ukoliko ga ima ukoliko se vodi po NT

Naručilac

Unosimo naziv naručioca (Unosimo početno slovo ili reč i pojaviće se padajući prozor, gde možemo izabrati naručioca, ukoliko je naručilac već u šifarniku) 

Mesto isporuke

Unosimo mesto isporuke ukoliko je definisano u mestima isporuke.

Broj narudžbe

Unosimo broj narudžbe

Datum narudžbe

Unosimo datum narudžbe

Planirani završetak

Unosimo datum planiranog završetka

Kooperant

Unosimo kooperanta ukoliko je potrebno

 
Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.
 
Slika 2. Unos nove stavke
 
 
 Popunjavaju se sledeća polja:
 

 

Naziv polja

 

   Opis      

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo naziv artikla, šifru ili kataloški broj

Serija/ Rok

Unosimo seriju i rok artikla ukoliko se artikal vodi po seriji i roku

Veličina/ Boja

Unosimo veličinu i boju artikla ukoliko se artikal vodi po veličini i boji

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mere ukoliko je to potrebno

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mere

Lokacija u skladištu

Biramo definisanu lokaciju u skladištu

Carinska oznaka

Unosimo carinsku oznaku

 

Nakon toga klikom na dugme "Nova stavka" koje se odnosi na sirovine otvara se prozor Slika 3.

Slika 3. Unos nove stavke (sirovine)

 

 Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

 

   Opis      

Naziv/Šifra/Kataloški broj

Unosimo naziv artikla, šifru ili kataloški broj

Serija/ Rok

Unosimo seriju i rok artikla ukoliko se artikal vodi po seriji i roku

Veličina/ Boja

Unosimo veličinu i boju artikla ukoliko se artikal vodi po veličini i boji

Alternativna j.m.

Unosimo alternativnu jedinicu mere ukoliko je to potrebno

Količina u alt. JM

Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mere

Lokacija u skladištu

Biramo definisanu lokaciju u skladištu

Carinska oznaka

Unosimo carinsku oznaku

Rbr.proizvoda

Unosimo redni broj proizvoda tj. broj na koji se gotov proizvod odnosi sirovina koju unosimo

 

Ukoliko radimo sa normativima, unosimo artikal za koji je napravljen normativ, nakon čega će se artikli koji se odnose na sirovine sami popuniti po ranije definisanom normativu.

 

Klikom na dugme  rezervišemo količine artikala za dati nalog a nalog dobija status "Poslato u proizvodnju".
 
Nakon potvrde da je nalog završen i da nije bilo izmena, nalog možemo overiti i iz overenog naloga klikom na dugme direktno napraviti otpremnicu. 
 
Ukoliko je na nalogu potrebno nešto menjati klikom na dugme  nalog dobija status "U izradi" i možemo odraditi potrebne promene.
 
 
Klikom na dugme  otvara nam se sledeći ekran:
 
 
U polju "Za trebovanje" unosimo količinu za artikle koje želimo da trebujemo. Klikom na dugme "Formiraj dokument sa popunjenim stavkama" napraviće se novi dokument "Nalog za izdavanje sirovina".
 
Klikom na dugme  otvara nam se sledeći ekran: 
U polju "Za povrat" unosimo količinu za artikle koje ne želimo da isporučimo. Klikom na dugme "Formiraj dokument sa popunjenim stavkama" napraviće se novi dokument "Nalog za povrat sirovina".
 

Crveno obojeni redovi za sirovine u nalogu za proizvodnju,

a sirovine ima na zalihama u dovoljnoj količini

 

Kada se formira nalog za proizvodnju i unese artikal koji će se proizvoditi, sistem automatski povlači normativ i preračun sirovina za taj artikal, ukoliko je normativ formiran, odnosno ukoliko nije, korisnik sam unosi potrebne sirovine i količine u nalog.

U situaciji kada sistem prepozna da neke od sirovina ima delimično, odnosno nedovoljno za celokupan nalog, takvu sirovinu će prikazati u dva reda, obojena crvenom bojom. U jednom redu biće prikazana raspoloživa količina sirovine na zalihama za magacin naveden u nalogu, a u drugom nedostajuća količina u istom magacinu (Slika1).

Primer: Za proizvodnju po nalogu potrebno je 30 m2 sirovine 72100740. U prvom redu je prikazano raspoloživih 20 m2, a u drugom redu nedostajućih 10 m2 iste sirovine. Ukupno je na zalihama rapoloživo 20 m2, što se vidi u koloni “Kol. zal.”.

 
 

Slika 1 Redovi sa raspoloživom i nedostajućom količinom sirovine

Istovremeno, ispred naziva artikla ukazaće se crveni trougao sa uzvičnikom. Kada se pređe mišem preko trougla, otvara se prozor sa sledećom porukom:

“Artikla nema na zalihama u dovoljnoj količini gledajući sve naloge za proizvodnju koji su trenutno u statusu “U izradi” a koriste ovaj artikal.“ (Slika 2)

Slika 2: Prikaz poruke upozorenja

Često se dešava da korisnici pitaju zašto se ovo dešava i ne mogu da overe nalog za proizvodnju, a sirovine zapravo ima na zalihama u dovoljnoj količini u navedenom magacinu i na odgovarajućim lokacijama, ne obraćajući pažnju da postoji još kreiranih, a nezavršenih naloga za proizvodnju koji koriste istu sirovinu.

Korisnik se prikazanom porukom upozorava da proveri da li ima drugih naloga za proizvodnju u statusu “U izradi” i završi željeni postupak (da naloge realizuje- overi ili ukloni). Dokle god se nalog za proizvodnju nalazi u statusu “U izradi”, uključene sirovine su “vezane” za njega i ne mogu se korisititi za druge naloge. Ukoliko se, na primer, nakon overe drugog naloga oslobodi količina sirovina koja je nedostajala, sirovine će biti prikazane i dalje u dva reda, ali obojene u crnu boju (Slika 3), što znači da ih sada ima dovoljno za realizaciju naloga.