I UNOS NOVE VALUTE

Unos nove valute, izmena ili brisanje postojećih,  može se odraditi na putanji  Šifarnici → Opšti šifarnici → Valute (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih valuta

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos valute (slika 2).

Slika 2. Forma za unos valute

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos valute (slika 2).

Naziv polja

Opis           

Naziv valute

Unosimo naziv valute.

Simbol valute

Unosimo simbol valute.

Oznaka valute

Unosimo oznaku valute.

Jedinica x1 naziv

Unosimo naziv jedne jedinice.

Jedinica x2 naziv

Unosimo naziv dvije jedinice.

Jedinica x5 naziv

Unosimo naziv pet jedinica.

Stoti dio jedinice x1 naziv

Unosimo naziv stotog dijela jedne jedinice.

Stoti dio jedinice x2 naziv

Unosimo naziv stotog dijela dvije jedinice.

Stoti dio jedinice x5 naziv

Unosimo naziv stotog dijela pet jedinica.

Po defaultu su unešene određene valute.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

II IZMENA POSTOJEĆE VALUTE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za menjanje podataka o valuti. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆE VALUTE

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojeće valute. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆE VALUTE

Klikom na ikonicu    vrši se brisanje reda, odnosno valute koju ste izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.