Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Ulazi–Nalog za knjiženje

Unos naloga za knjiženje

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog naloga za knjiženje.  (Slika 1)

 

Slika 1. Forma za unos novog naloga za knjiženje

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

Unosimo aktivnost (aktivnosti se prvo moraju otvoriti u šifarniku finansija da bi ih mogli unijeti na ovom ekranu). Pomoću aktivnosti povlačimo grupu dokumenata koju smo vezali za odredjenu aktivnost. Na primjer, ako smo otvorili u šifarniku aktivnost "Troškovi" i u Ulazi/Ulazni računi sve ulazne račune (troškove) vezali sa ovom aktivnošću, bićemo u prilici da u nalog za knjiženje povučemo sve troškove (ako u zaglavlju Naloga za knjiženje izaberemo aktivnost "Troškovi").

Datum dokumenta

Unosimo datum dokumenta

Datum do

Unosimo datum do kojeg želimo da izvršimo knjiženje, tj.do kojeg datuma povlačimo dokumenta iz finansija.

Izvještaji bilansa U ovom polju biramo opciju "Koriste vilans stanja i uspjeha" ili "Ne koriste bilans stanja i uspjeha"
PC Unijeti profitni centar ukoliko preduzeće vodi po profitnim centrima organizacione jedinice.

 

Klikom na dugme "Prepis iz trgovine" otvara se prozor slika br.2 . Prepis iz trgovine se definiše u šemi knjiženja u šifarniku.

Slika 2. Forma za prepis iz trgovine

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

Aktivnost

 Izabrati aktivnost ( Aktivnost smo prethodno unijeli kroz šifarnik)

Objekat

 Izabrati objekat iz kojeg se vrši prepis

Povezani objekat

 Izabrati povezani objekat, ovo se uglavnom koristi kada se prepisuju prenosi iz jednog 

Datum do 

 Datum do kojeg se vrši prepis iz trgovine

 

 

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara nam se prozor slika br.3

Slika 3. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Broj. dok.

 Unijeti broj dokumenta

 Dat.dok.

 Unijeti datum dokumenta

 Komitent

 Unijeti komitenta

 Duguje

 Unijeti duguje 

 Potražuje

 ILi unijeti potražuje

 Ulazni dok

 Broj ulaznog računa i u polju do datum.

 Konto

 Konto za koji se veže stavka

 PC

 Unijeti profitni centar ukoliko se stavka veže za PC

 MT

 Unijeti mjesto ukoliko se stavka veže za MT

 NT

 Unijeti nosioca troška ukoliko se stavka veže za NT

 Valuta 

 Unijeti valutu

 Kurs

 Kurs 

 Opis

 Opis stavke (polje nije obavezno)

 

Nakon toga klikom na dugme "Knjiži" proknjižićemo sve stavke koje smo unijeli ili prepisali iz trgovine.

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

ZAKLJUČNA KNJIŽENJA

 

Prihodi I rashodi se zatvaraju kroz nalog za knjiženje.

Datum naloga treba da bude 31.12.2021. u zaglavlju naloga za knjiženje će se pojaviti dugme "Zaključna knjiženja"

Klikom na to dugme pojaviće se prozorčić u kome možete da unesete klasu za koju želite da Vam program prepiše sumarno sva konta koja joj pripadaju kao na slici 4.

Klikom na "Potvrdi" u predmetni nalog za knjiženje će Vam se prepisati sva konta iz predmetne klase. 

Ukoliko želite da prepišete još neku klasu, na primjer klasu 6 ponovite isti postupak. Na nalogu će se samo dodati spisak konta sa prometima za klasu 6.

Predlažemo da se otvori aktivnost pod nazivom Zatvaranje Prihoda I Rashoda

Ako je nalog u neravnoteži isti možete dovesti u ravnotežu dodavanjem prelaznog konta ( na primjer 7240 ili 7241 ) u zavisnosti da li imate gubitak ili dobitak.

Dalje, predlažemo da otvorite aktivnost Ostala knjiženja I na novom nalogu sa tom aktivnošću vrijednost koja je bila na prelaznom kontu ( primjera radi 7240 ) unesete na suprotnu stranu u odnosu na onu koja je bila na Zaključnom knjiženju i dodate na suprotnu stranu neraporenjenu dobit ( primjera radi na konto 3410).

 

 

Slika 4: Zaključna knjiženja