I UNOS NOVOG KOMENTARA NA DOKUMENTU

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih komentara, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Dokumenti  → Vrsta dokumenta – komentar (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih komentara

Klikom na ikonicuotvara se forma za unos novog komentara (slika 2).

Slika 2. Forma za unos komentara

 U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komentara (slika 2).

Naziv polja

Opis                  

Vrsta dokumenta

Potrebno je odabrati vrstu dokumenta na kome želimo da postavimo komentar. Isti će biti prikazivan na svakoj vrsti dokumenta koja je odabrana

 

Pozicija komentara

Izabrati mjesto postavljanja komentara: zaglavlje, iznad stavki, ispod stavki, podnožje strane, marketinška poruka, memorandum, tekst mail-a.

Sadržaj komentara

Unosimo sadržaj koji želimo da nam bude na dokumentu, kao neki propratni komentar.

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

U nastavku su objašenjenja vezano za pozicije komentara:

1. Memorandum (zaglavlje) – ukoliko postoji potreba da se podesi zaglavlje dokumenta koje je drugačiji od podrazumijevanog u TiramISu ERP sistemu, bira se ova pozicija komentara.

2. Iznad stavki - to je obično neka napomena.

3. Ispod stavki - takođe neka napomena. Npr. "Račun je štampan na računaru i validan bez pečata i potpisa."

4. Podnožje strane - ovo je obično iznad potpisa u dnu strane.

5. Marketinška poruka - ovo je ispod potpisa i može da pređe na narednu stranu.

II IZMJENA POSTOJEĆEG KOMENTARA

Klikom na ikonicu     otvara se forma za mijenjanje podataka o vrsti dokumenta. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG KOMENTARA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojećeg komentara. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KOMENTARA

Klikom na ikonicu     vrši se brisanje reda, odnosno postojećeg komentara koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.