I UNOS NOVOG ARTIKLA

 

Unos novih, izmjena ili brisanje postojećih artikala, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Artikli → Artikal (slika 1).

 Slika 1. Putanja za unos novih, izmjenu ili brisanje postojećih artikala

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unose artikle na 2 načina: pojedinačno ili uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba načina.

I način unosa

Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos novog  artikla (slika 2).

Slika 2. Forma za unos novog artikla, tab Osnovni podaci

Forma se sastoji od 12 djelova (tabova):

 • Osnovni podaci;
 • Cijene;
 • Zalihe;
 • Atributi;
 • Kataloški podaci;
 • Alternativne mjere;
 • Slike;
 • Prevod;
 • Hijerarhija;
 • Alternativne kategorije;
 • Shipping;
 • cgprodavnica.com.

Polja koja imaju * pored naziva su obavezna polja i moraju se unijeti u sistem. 

Polja koja pored naziva imaju ? (hint) su polja sa kratkim objašnjenjem. 

U nastavku su pojašnjena pojmova iz Forme za unos artikla, tab Osnovni podaci (slika 2). 

Naziv polja

Opis

Šifra 

Unosimo šifru artikla. Postoji mogućnost i da sam sistem dodjeljuje šifru, u tom slučaju ovo polje bi bilo zaključano. Podešava se na zahtjev korisnika.

Naziv *

Unosimo naziv artikla.                                               

Kratak naziv

Unosimo skraćeni naziv artikla.

Generički naziv

Unosimo generički naziv.

Kategorija artikla*

Biramo kategoriju artikla. Kategorije se unose na putanji Šifarnici  - Artikli - Stablo hijerarhije artikala.

Porez /Jedinica mjere*

Biramo poresku stopu / Biramo jedinicu mjere. Jedinice mjere se unose na putanji Šifarnici - Artikli - Jedinica mjere.

EAN

Klikom na dugme , generiše se kao validan EAN kod koji počinje sa 200, jer je to ostavljeno po standardu za slobodno generisane EAN kodove.

Broj koleta

 Broj paketa u kojima je proizvod spakovan.

Podrazumijevani dobavljač                                                                

Ukoliko vežete artikal za podrazumijevanog dobavljača bićete u prilici da napravite automatsku narudžbenicu za predmetnog dobavljača. Iako je artikal vezan za nekog dobavljača moći ćete da ga nabavite i od drugog dobavljača.

Proizvođač 

Da bi imali opciju da ovdje unesete proizvođača i na taj način imate priliku da u izvještajima (ukoliko ovdje vežemo artikal za proizvođača) pretražujemo artikle po proizvodjačima, moramo unijeti proizvođače  na putanji Šifarnici/Artikli/Proizvođač.

Porijeklo / Zemlja porijekla

Izabrati porijeklo: domaće, iz konsignacije ili strano/Odabrati zemlju porijekla. Zemlja porijekla se unosi na putanji Šifarnici - Opšti šifarnici – Država.

Tip artikla / Rbr za sortiranje

Za artikle sa tipom usluge ne vode se zalihe, ne mogu se naći na prijemnici. Oni služe samo za fakturisanje usluga uz neke artikle ili samostalno/ Unijeti redni broj za sortiranje.

Status 

Odaberemo status aktivan ili neaktivan. Ukoliko artikal više ne koristimo i ne želimo da se pojavljuje u pretragama za unos, možemo ga na ovaj način proglasiti neaktivnim.

Kategorija za knjiženje

Na osnovu ove kategorije,  prilikom prenošenja podataka u računovodstveni modul izvršiće se automatsko kontiranje na osnovu unazad zadatih parametara. Kategorija za knjiženje se unosi kroz šifarnik finansija i možemo ih imati više, npr. trgovačka roba, usluge, itd.

Link prema normativima

 Ukoliko je za artikal kreiran normativ na putanji Šifarnici/Artikli/Normativ sistem nas redirektuje na normativ za taj artikal. Ako za taj artikal postoji normativ, dugme normativ će biti obojeno u plavo.

Opis 

Unijeti opis artikla, ukoliko je potrebno. Opis artikla će se prepisivati na deklaracijama i na dokumentima ispod artikla. Može se dodati i slika.

Detaljni opis

 Unosimo ga ako je potreban. Detaljni opis će se pojavljivati na sajtu.

Klikom na dugme “Snimi“ izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

2. Cijene 

 

Slika 3. Forma za unos artikla, tab Cijene 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos artikla, tab Cijene (slika 3).

Naziv polja

                             Opis                                                                                                       

Poslednja veleprodajna cijena

Poslednja veleprodajna cijena koja je upisana u neki od osnovnih cjenovnika.

Poslednja maloprodajna cijena

Poslednja maloprodajna cijena koja je upisana u neki od osnovnih cjenovnika.

Prosječna nabavna cijena

U polju se prikazuje aktuelna prosječna nabavna cijena sa zaliha. Međutim, ukoliko kreirate novu šifru, unosom u ovo polje očekivane prosječne nabavne cijene sistem će imati informaciju o očekivanoj prosječnoj nabavnoj cijeni što može biti iskorišćeno za neke kalkulacije na ponudama.

Posljednja cijena od dobavljača

U polju se prikazuje posljednja cijena od dobavljača (fakturna cijena). Ukoliko kreirate novu šifru unosom vrijednosti u ovo polje, sistem će imati informaciju o posljednjoj fakturnoj cijeni .

Ostali troškovi proizvodnje

Dio troškova proizvodnje koji se odnosi na utrošak struje, plata zaposlenih i ostalih troškova koji nisu sirovine.

Cijena koštanja proizvodnje

Zadnja cijena koštanja proizvodnje artikla koja je zbir nabavne cijene sirovina i ostalih troškova proizvodnje.

Procenat marže za izračunavanje VP cijene

Podrazumijevani procenat marže. Nije obavezno polje i može se na samim dokumentima mijenjati, ali unosom u šifarnik dobićete predlaganje marže za predmetni artikal na svakoj narednoj kalkulaciji.

Tarifni broj

Unosimo tarifni broj.

Carinska stopa

Ukoliko je definisana prepisivaće se na samu prijemnicu. Moguće je promijeniti carinsku stopu na samoj prijemnici. Unosi se kao procenat bez znaka %.

Akciza

 Ukoliko je artikal akcizna roba, unosi se vrijednost akcize. Koristi se takođe na prijemnoj kalkulaciji robe, za kalkulaciju nabavne cijene, tj.  sagledavanje troškova.

Prelevman

Posebna taksa za ubiranje razlike u cijenama između domaće i uvozne robe. Unosi se vrijednost prelevmana.

Klikom na dugme “Snimi“ izmjene se čuvaju u bazi.

3. Zalihe 

Slika 4. Forma za unos artikla, tab Zalihe

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos artikla, tab Zalihe (slika 4).

Naziv polja  Opis         
Minimalna količina na lageru  Ukoliko želite da vas sistem alarmira kada zalihe padnu ispod minimalne količine unijete u ovo polje, definišite željenu minimalnu količinu na lageru za dati artikal.  Alert dobijaju korisnici kojima ste dodijelili ulogu/rolu "Notifikacija za zalihe ispod minimuma". Na osnovu ovih informacija se može napraviti automatsaka narudžbenica.
Standarna količina na lageru Unijeti standardnu količina na lageru za dati artikal.
Maksimalna količina na lageru  Unijeti maksimalnu količinu na lageru za dati artikal. 
Kalo koji je dozvoljen za artikal Ukoliko je artikal roba podložan kaliranju unosi se procenat Zakonom dozvoljenog kala. Na osnovu ovog podatka možete da formirate dokument "Kalo, rastur, lom". Za definisani procenat kala ovaj dokument će obezbijediti rashod robe bez oporezivanja. Unosi se u procentima bez znaka %.
Obavezne zalihe                                                Izabrati opciju : Mora da bude na zalihama ili Dozvoljen je minus na zalihama. Generalno, TiramisuERP ne dozvoljava negativne zalihe. Moguće je koristiti ovu opciju za privremeni "minus", tj. prodaju robe za koju niste završili prijem još uvijek. Kako bi sistem funkcionisao kako treba morate dovršiti prijemne kalkulacije,  kako bi  doveli stanje zaliha u logički ispravno stanje.

 

 Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

.4. Atribut 

U nastavku je na konkretnom primjeru objašnjeno kako izgleda vezivanje atributa za određeni artikal (slika 5).

Slika 5. Forma za unos novog artikla, tab Atribut

Da bi vam se  na ovom tabu prikazali atributi, neophodno je prvo definisati tip atributa na putanji Šifarnici –  Artikli – Tip atributa.

Nakon unosa tipa atributa, unosimo atribute na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut. Željene atribute vezujemo za dati artikal.

Klikom na dugme “Snimi“ izmjene se čuvaju u bazi.

 

5. Kataloški podaci

Slika 6. Forma za unos artikla, tab Kataloški podaci 

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos artikla, tab Kataloški podaci:

Naziv polja

 Opis

Kataloški broj

Kataloški broj (šifra od dobavljača ili bilo koja druga šifra po kojoj želite da referencirate artikal). Pretraga artikala na svim dokumentima omogućena je i po ovom polju (osim za maloprodajnu POS aplikaciju). Takođe, pretraga artikala na zalihama moguća je i po kataloškom broju.

Fabrički broj

 Part No, barkod artikla.

Industrisko vrijeme proizvodnje (mm)

Industrijsko vrijeme, prepisuje se na nalogu za proizvodnju na artiklu.

Vrijeme proizvodnje

Vrijeme proizvodnje, prepisuje se na nalogu za proizvodnju na artiklu.

Oznaka kvaliteta

Oznaka kvaliteta

Garancija/Trajanje mjeseci

Da li dajete kupcima garanciju za ovaj artikal? Ukoliko je ovo čekirano, TiramisuERP će prilikom izdavanja računa ponuditi i štampu garantne izjave. Ovaj obrazac je tipski i moguće ga je prilagoditi u saradnji sa našim inženjerima razvoja.

Garancija dobavljača

Da li imate garanciju od dobavljača za dati artikal? Ovo polje je čisto informativnog karaktera.

Vijek trajanja/Novo

Unijeti vijek trajanja artikla/Izabrati jednu od dvije opcije: novo ili polovno.

Šifra kompleta

Koristi se za eCommerce web portal kada se žele nuditi dodatni artikli u zavisnosti od selektovanog artikla.

Serijski brojevi

Ukoliko je označeno da se artikal vodi po serijskom broju sistem će tražiti unošenje serijskog broja i prilikom prijema i prilikom otpreme. Ovo se koristi obično za tehničku robu. Međutim, ukoliko aktivirate ovu opciju sistem će Vam tražiti da prilikom ulaza i izlaza robe unesete serijske brojeve artikala.

Evidencuja serija/rokova važenja

Da li se vodi evidencija o seriji artikla/rokova važenja? Kada u šifarniku artikala podesite da se vodi evidencija serija i rokova važenja za određeni artikal, prilikom kreiranja ulaznog ili izlaznog dokumenta u veleprodaji ili maloprodaji, unosite seriju i rok važenja. Nakon što sredite i snimite zaglavlje, klikom na Novu stavku otvara se forma za unos artikla. Unosite sve potrebne podatke, ali i seriju i rok važenja. Važno je da znate da ukoliko imate više serija jednog istog artikla, sa različitim rokovima važenja, unosite svaku seriju posebno. Prilikom izrade otpremnice, serija i rok važenja vam se neće prikazivati. Na fakturi se može podesiti prikaz serija i rokova važenja.

Evidencija veličina/ Boja/Varijanta

Da li se vodi evidencija o veličinama/bojama/varijantama?

Evidencija datuma/nedelje i godine proizvodnje

Da li se vodi evidencija datuma/nedelje i godine proizvodnje?

Raster veličina

Da bi odabrali raster veličinu, moramo je prvo dodati na putanji Šifarnici - Artikli - Raster veličina.

Prikaz na sajtu

Biramo da li se artikal prikazuje na sajtu ili ne.

Lista 1 za Web

 Lista za web.

Lista 2 za Web

 Lista za web.

Title tag

Koristi se za eCommerce web portal kao naslov artikla.

Tagovi

Ukoliko preduzeće ima eCommerce web portal , ovdje se definišu ključne riječi koje opisuju artikal.

Description tag

Koristi se za eCommerce web portal opis artikla.

Način upotrebe

Ukoliko opišete način upotrebe artikla, podatak se koristi za deklaracije i sl. (maksimum 200 karaktera)

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu se prepisuje na sajtu.

Preorder artikla/Preorder broj dana/Preorder      datum

Preorder se koristi za sajt, artikal kojeg nema na stanju, ali treba da stigne.

 

6. Alternativne mjere 

Alternativne jedinice mjere omogućavaju vam lakšu manipulaciju sa artiklima na dokumentima. Npr., ako Vam je dobavljač fakturisao neki artikal u jedinici mjere "paket", a vi taj artikal na zalihama vodite u komadima, tj. dominantno vršite prodaju u komadima, možete da kada šifrirate taj artikal postavite da je osnovna jedinica mjere "kom", a zatim na ovom tabu dodajte alternativnu jedinicu mjere "paket" sa faktorom konverzije npr. 20. To znači da daj paket sadrži 20 komada u osnovnoj jedinici mjere. 

Dakle, osnovna jedinica mjere za hemijsku olovku je komad. Dobavljač vam dostavlja u paketima (alternativna jedinica mjere). Na samoj kalkulaciji unesete koliko paketa vam je dostavljač dostavio, i sistem vam preračuna i zaduži zalihe sa komadima. Ako paket (kao alternativna jedinica mjere) ima 20komada, na prijemnici smo unijeli dva paketa, sistem će sam da zaduži zalihe sa 40 komada olovki.

Možete imati više alternativnih jedinica mjera. Takodje, možemo fakturisati u alternativnim jedinicama.

Cijena i na ulaznim i izlaznim dokumentima je uvijek za osnovnu jedinicu mjere.