Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Izvodi. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg izvoda. 

Unos novog izvoda

Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog izvoda.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog izvoda

Ukoliko dobijate od banke izvode u XML formatu, bićete u prilici da importujete izvode.

Klikom na dugme "Choose File" izaberemo XML format izvoda, koji smo nakon što nam je banka poslala, snimili na računar. Zatim na  dugme "Uvezi" sistem nam sam unosi zaglavlje izvoda i stavke izvoda. Stim da će u stavkama, unijeti samo komitente koji već postoje u sistemu, i to u šifarniku, potrebno je i da postoji žiro račun tog komitenta u šifarniku komitenata. 

Ukoliko nema komitent u šifarniku žiro račun, sistem će ga iz XML-a sam sačuvati u šifarniku i svaki sledeći put ga dodati na izvodu. 

Takodje, postoji i automatika kod kontiranja. Sistem pamti i kontira na osnovu ranijih unosa.

Ukoliko ne unosimo iz XML formata popunjavamo sledeća polja:

 

                                          Naziv polja                                                                            

                                           

                                Opis                                                                                         

 Žiro-račun

 Unosimo žiro račun banke izvoda koji unosimo (žiro račune treba prethodno unijeti  kroz šifarnik preduzeća)

 Broj dokumenta

 Unijeti broj pod kojim se vodi izvod (sistem nam sam daje broj po redu, medjutim ukoliko  je došlo do poništenja izvoda možemo prekucati broj koji nam sistem daje)

 Datum dokumenta

 Unijeti datum izvoda

 Staro stanje

 Unijeti stanje prije unosa izvoda

 Novo stanje

 Unijeti novo stanje 

 Ukupno duguje

 Unijeti ukupni dnevni promet (duguje)

 Broj duguje

 Unijeti broj naloga (zadužuje)

 Ukupno potražuje

 Unijeti dnevni promet (potražuje)

 Broj potražuje

 Unijeti broj naloga (odobrenje)

 Valuta

 Izabrati valutu

 

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se forma za unos nove stavke na izvodu (slika 2).

Slika 2. Forma za unos novog izvoda

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja

 Opis polja

Komitent

Izabrati komitenta (komitent je prethodno unešen kroz šifarnik)

Duguje/ Potražuje

Unijeti zaduženje ili u polju do odobrenje

Konto

Izabrati konto za koji se veže stavka

Profitni centar

Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po profitnom centru tražiće nam da se unese profitni centar

Mjesto troška

Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po mjestu troška tražiće nam da se unese mjesto troška

Nosioc troška

Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po nosiocu troška tražiće nam da se unese nosioc troška

Poziv na broj

Unosimo broj na osnovu kojeg je bila uplata ili je uplaćeno na osnovu tog broja

Računi za povezivanje

Ukoliko već postoji račun u sistemu, možemo ga vezati direktno sa iznosom sa izvoda.

Opis

Opis vezan za unijeto odobrenje ili zaduženje (nije obavezno polje), automatski prepisuje broj izvoda i banke i taj opis se može prekucati. Ovaj opis se pojavljuje na izveštajima.

 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom na dugme "Sortiranje stavki" možemo sortirati stavke po kontima.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje" ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

Vraćanje statusa nije moguće ukoliko postoje povezane stavke. Stavke je moguće razvezati klikom na dugme "Razveži sve povezane stavke".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme  "Snimi"  snimamo dokument.

* Nakon proknjiženog izvoda moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja izvoda. Nakon čega je potrebno unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Da bi mogli da povučemo u nalog za knjiženje izvode potrebno je prvo u šifarnicima unijeti odredjena podešavanja. Banka žiro računa koji se knjiži mora postojati u šifarniku komitenata i obavezno setovano DA u polju "Banka". Zatim u Šifarnici/Opšti šifarnici/Preduzeća u polju za žiro račune dodati žiro račun, banku, kao i aktivnost, konto (ovo moramo prvo dodati u šifarniku finansija da bi mogli dodati na ovom ekranu)Kako bi imali detaljnije informacije, možemo pogledati korisničko upustvo za komitente i preduzeća.

 

Izmjena postojećeg izvoda

 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na izvodu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg izvoda

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg izvoda. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg izvoda

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg izvoda

Klikom na sličicu   vrši se štampanje izvoda.

 

 

Kopiranje postojećeg izvoda

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg izvoda.