Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Finansiski dokumenti– Račun. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg računa. 

Unos novog računa

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog računa.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog računa

Slika 1.1. Forma za unos novog računa, prepis dokumenata 

Popunjavaju se sledeća polja:

 

Naziv polja                                                                            

                  Opis

Objekat

Izabrati objekat

Profitni centar

Izabrati profitni centar

Mjesto troška

Izabrati mjesto troška

Nosilac troška

Izabrati nosioca troška

PDV Opcija Račun sa PDV-om je automatski podešena, ukoliko se radi o računu bez pdv-a izabrati, opciju u ovom polju RAčun bez pDV-a.
Razlog oslobodjenja PDV-a

Ukoliko smo izabrali u prethodnom polju RAčun bez PDV-a, potrebno je izabrati razlog oslobodjenja od PDV-a.

Da bi imali opciju da unesemo razloge oslobodjenja od PDV-a u ovom polju, potrebno ih je prvo unijeti u Šifarnici/Opšti šifarnici/Preduzeće razlog oslobodjenja od PDV-a. Kada unesete u šifarniku razloge koje vama trebaju imaćete ih u ovom polju kao opciju da izaberete razlog.

Transakcija

Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.

Komitent

Unijeti komitenta 

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Način otpreme

Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti

Rok isporuke

Unijeti datum do kojeg je rok za isporuku

Zbirni račun

*Ukoliko nismo izabrali zbirni račun, klikom na dugme "Prepis" vršimo prepis otpremnice čiji smo broj unijeli u polju (prvo snimimo dokument, klikom na dugne "Snimi", pa tek onda vršimo prepis dokumenta).

*Ukoliko izaberemo zbirni račun, otvara nam se polje za unos datuma do kojeg zbira račune, tj otpremnice za datog komitenta.Klikom na dugme "Prepis" vršimo prepis otpremnica do datuma koji smo unijeli (prvo snimimo dokument, klikom na dugne "Snimi", pa tek onda vršimo prepis dokumenata).

*Postoji opcija, kada izaberemo zbirni račun, da prepišemo samo odredjene otpremnice nezavisno od datuma.Klikom na dugme  Preth.dokum. otvara se prozor sa otpremnicama i stavkama. Klikom na lupu otvaraju se u donjem dijelu prozora stavke te otpremnice Slika 1.1. Klikom na olovku prepisuje se ta otpremnica Slika 1.1.Klikom na dugme "Prepiši sve" prepisuju se sva dokumenta sa svim stavkama.

Br.otpr.

Unijeti broj otpremnice za prepis, ukoliko želimo da prepišemo neku otpremnicu. Ovo polje nam se otvara ukoliko nismo izabrali zbirni račun u prethodnom polju.  Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara ta otpremnica, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti.

Br.naloga

Unijeti broj naloga. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara taj nalog, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti.

Broj narudžbenice

Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

Ukoliko je naš kupac korisnik javnih sredstava, obavezno je u zaglavlju računa popuniti polje Broj narudžbenice ili Broj ugovora ili Broj okvirnog sporazuma.
 

Broj Ugovora

Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

Ukoliko je naš kupac korisnik javnih sredstava, obavezno je u zaglavlju računa popuniti polje Broj narudžbenice ili Broj ugovora ili Broj okvirnog sporazuma.
 

Broj okvirnog sporazuma Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

Ukoliko je naš kupac korisnik javnih sredstava, obavezno je u zaglavlju računa popuniti polje Broj narudžbenice ili Broj ugovora ili Broj okvirnog sporazuma.

Br. pack liste Unijeti br. pack liste. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara pack lista, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti.

Popust

Unijeti ukoliko postoji popust

SEF status

Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

U polje SEF status upisuje se status dokumenta sa SEF portala, a koji može imati jednu od sledećih vrednosti:

  • Poslato - dokument je poslat u SEF
  • Odobreno - kupac je prihvatio dokument,
  • Odbijeno - kupac je iz nekog razloga odbio dokument,
  • Storno - dokument je storniran sa naše strane.
Neispravan dokument - kada je SEF odbio prijem
Nesipravan dokument (SEF) - kada SEF primi dokument, a nakon nekog vremenapromjeni status jer on nije ispravan.

Istorija SEF statusa

Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

U gornjem desnom uglu dokumenta, pored polja SEF status primetićete ikonu u obliku sata.

Ova ikona predstavlja Istoriju SEF statusa.

Klikom na ovu ikonu otvara nam se  prozor u kojem je dat pregled istorije promena SEF statusa na konkretnom dokumentu sa prikazom datuma i vremena kada je promena nastala.

DPO / Broj dana 

Unijeti datum prispjeća obaveze ili broj dana.

Način plaćanja Klikom u polje za način plaćanja, možemo izabrati vrstu plaćanja.
Izvor (lead) U ovom polju možemo unijeti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem.
Karakter ponude Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom u polje iskače nam lista za odabir.
Paritet/Mjesto pariteta Izaberemo paritet i u polju do unesemo mjesto pariteta.

Preuzeo

Unijeti ko je preuzeo račun.

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

 

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

 

Samo za korisnike aplikacije u Srbiji:

 

Nakon sto smo overili račun, novi status dokumenta je Overen, ali se SEF status nije promenio, odnosno i dalje je polje prazno, jer račun još uvek nismo poslali na SEF.

Napomena:

Ukoliko smo nešto pogrešili, ili propustili da navedemo u računu potrebno je da vratimo status dokumenta (klikom na dugme „Vraćanje statusa“).  

Naime, overom računa smo dokument samo zaključili, odnosno onemogućili promene na istom.

Pojavilo se novo polje SEF prilog (slika 3):

Slika 3. Pozicija novog polja SEF prilog

 

U okviru navedenog polja, data nam je mogućnost da prilikom fiskalizacije računa, odnosno slanja istog na SEF portal kupcu, pošaljemo i priloge dokumenta. Možemo poslati najviše tri priloga.

Klikom na checkbox ispod polja možemo odabrati da li kao prilog šaljemo fakturu ili otpremnici ili oboje. A isto tako klikom na akciju Choose files možemo priložiti i neki drugi dokument koji ćemo učitati sa našeg računara (npr. ponudu ili predračun).

Nakon što smo odabrali, odnosno učitali prilog kliknućemo na dugme Sinhronizuj e-fakturu, kako bismo istu poslali na SEF (slika 4):

 

Slika 4. Pozicija dugmeta Sinhronizuj e-fakturu na računu

 

Overeni dokument na SEF portalu možemo pronaći u okviru fascikle Prodaja, gde mu je status Poslato, a isti taj status je vidljiv i u TiramISu (slika 5):

Slika 5. SEF status dokumenta nakon sinhronizacije eFakture

 

Napomena:

Jednom poslat račun na SEF portal ne može se više mijenjati, odnosno ne može mu se vratiti status.

Ukoliko smo naknadno utvrdili da smo pogriješili, račun moramo stornirati, pa uraditi novi.  

U gornjem desnom uglu prozora primetićete i dugme Osveži SEF status. Klikom na ovo dugme pokrećemo komunikaciju sa SEF portalom i vršimo ažuriranje statusa dokumenata. Ovo iz razloga kako bismo bili informisani kada je kupac, odnosno primalac računa, odobrio, odnosno odbio račun.

Napomena:

Ažuriranje SEF statusa dokumenata je automatizovano i isto se vrši na svakih sat vremena.

 

 

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Knjižno odobrenje se kreira direktno sa fakture i to klikom na dugme Korekcija računa, slika 3.1.