Maloprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Maloprodaja – Finansiski dokumenti– Knjižno odobrenje/Povrat. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata.

Unos novog knjižnog odobrenja/povrata

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog knjižnog odobrenja/povrata.  (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos novog knjižnog odobrenja/povrata

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

              Opis

Vrsta dok. Izabrati vrstu dokumenta Knjižno odobrenje ili Knjižno odobrenje oslobodjeno pdv-a

Objekat

Izaberemo objekat

Profitni centar

Izaberemo profitni centar, ukoliko se vodi po PC

Mjesto troška

Izaberemo mjesto troška, ukoliko se vodi po MT

Nosilac troška

Izaberemo nosioca troška, ukoliko se vodi po NT

Komitent

Izaberemo komitenta

Broj računa/Datum rač. Ukoliko smo sa računa napravili povrat ovdje će se pojavljivati broj tog računa, kao i u polju do datum računa.

Popust

Unesemo popust

Način plaćanja Izabrati koji je bio način plaćanja
Terminal Izabrati terminal

Vratio artikal

Unesemo naziv ko je vratio artikal (nije obavezno polje)

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komenar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme "Nova stavka" otvara nam se forma za unos stavki za povrat (slika 3).

Slika 3. Forma za unos nove stavke

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja

Opis polja

 Artikal

 Unosimo artikal za povrat

 Količina

 Unosimo količinu za povrat

 Nabavna cijena

 Unosimo nabavnu cijenu

 Prodajna cijena

 Prodajna cijena povrata

 Popust

 Popust 

 

Klikom na dugme "Snimi" izmjene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument je ovjeren i ne može se više mijenjati.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

 

Izmjena postojećeg knjižnog odobrenja/povrata
 

Klikom na sličicu    otvara se forma za mijenjanje podataka na knjižnom odobrenju/povrata. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg knjižnog odobrenja/povrata

Klikom na sličicu     otvara se forma za pregled postojećeg knjižnog odobrenja/povrata. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 
Brisanje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata

Klikom na sličicu    vrši se brisanje reda postojećeg knjižnog odobrenja/povrata koji je u izradi. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

Štampanje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata

Klikom na sličicu    vrši se štampanje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata.

 

 
Kopiranje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata

Klikom na sličicu     vrši se kopiranje postojećeg knjižnog odobrenja/povrata.